แก้คำผิดในหนังสือ Digital Learning By Doing


           
หน้าที่
คำผิด / คำแก้
161
ตารางที่ 9-4 การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อก
สัญญาณดิจิตอล
สัญญาณดิจิตอลฐาน 10
สัญญาณอนาล็อก
C
Bฺ
A
 
(ระยะห่าง = 0.5V)
0
1
0
2 V.
1 V.
0
1
1
3 V.
1.5 V.
1
0
0
4 V.
2 V.
1
0
1
5 V.
2.5 V.
1
1
0
6 V.
3 V.
1
1
0
7 V
3.5 V.
0
0
0
0 V.
0 V.
0
0
0
0 V.
0 V.
0
0
1
1 V.
0.5 V.
0
1
0
0 V. แก้เป็น 3V.
1 V.
0
1
1
1 V. แก้เป็น 3V.
1.5 V.
1
0
0
0 V แก้เป็น 4V.
2 V.
201
รายการอุปกรณ์
เส้นลวด W14 = d29 และ g41 แก้เป็น W14 = e29 และ g41
และเพิ่มเส้นลวด
W25 = e53 และ f58
W26 = e58 และ f54

 
 
 
 
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
703 อาคารรัชฎาสวีท ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 02-9139225-7 Fax : 02-9139228