สินค้า หนังสือพร้อมชุดทดลอง

MSP430 Microcontroller Learning
By Doing ฉบับรวมอุปกรณ์ครบชุด )

(ISBN 978-616-7241-24-1 )
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโมรลเลอร์
MSP430 ด้วยภาษาซีตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถ
สร้างโครงงานได้พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบอย่าง
ครบครันจนเพลิดเพลินและได้ความรู้ไปกับตัวอย่าง
และโครงงานที่มากถึง 25 โครงงานที่ทางทีมงาน
สมาร์ทเลิร์นนิ่งได้คัดสรรมาแล้ว แถมยังสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมกับโครงงานในภาคผนวกอีก
5 โครงงาน
>> รายละเอียด  
   
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ไมโคร
คอนโทรเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษา C
( MCS-51 ROBOT Programming in C )

(ISBN 978-616-7241-20-3)
เปิดโลกทัศน์การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
MCS-51 เบอร์ AT89C4051 ด้วยภาษา C
โดยใช้ Keil uVision 3 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐาน
เรื่องหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม MCS-51 ด้วยภาษา C
>> รายละเอียด  
   
 

Easy Robot เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ไม่ยาก 
(ISBN 978-616-7241-18-0)

สนุกและเรียนรู้ไปกับการสร้างห่นยนต์พื้นฐาน
ด้วยหลักการสร้างง่ายๆไม่ยุ่งยากและไม่จำเป็น
ต้องมรพื้นฐานความรู้มาก่อนโดยหนังสือเล่มนี้
จะนำเสนอความรู้เล็กๆ น้อยๆเกี่ยวกับหุ่นยนต์
หลากหลายแบบมากกว่า 20 ตัวซึ่งจะทำให้คุณ
เพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ไปพร้อมกัน
ทั้งยังไม่ต้องหาซื้ออุปกรณ์ให้เสียเวลา
เพราะเราเตรียมไว้ให้อย่างครบถ้วน

>> รายละเอียด  
   

PIC Microcontroller in C
(ISBN 978-616-7241-16-6)

สู่โลกการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
ด้วยภาษา C โดยใช้ PIC16F627A-I/P
เป็นตัวอย่างในการสร้างโครงงานและการเขียน
โปรแกรม พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบการทดลองและ
เครื่องโปรแกรม PIC ผ่านพอร์ต USB ซึ่งสามารถ
โปรแกรมไอซี PIC มากกว่า 100 เบอร์

>> รายละเอียด  
   
เรียนรู้การบัดกรีพื้นฐาน ราคา
(ISBN 885-712-1748-65-4 )

จะสอนหลักการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นด้วยวงจรไฟกระพริบรูปดาว ที่สามารถ
ปรับจังหวะการกระพริบได้ และวงจรไซเรน
เตือนภัยและเสียงปืนอวกาศแบบ 2 in1
ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้การบัดกรีได้ทันที
>> รายละเอียด
   

หนังสือ หนังสือ Understanding Basic Electronuc (ฉบับรวมอุปกรณ์)
(ISBN 976-616-724-127-2)
หนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเลย
โดยจะกล่าวถึง เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าและผังวงจรไฟฟ้า
การสร้างวงจรไฟฟ้าในแบบต่างๆ ....


>> รายละเอียด  
 
< เล่มที่ไม่มีอุปกรณ์ คลิกเลยครับ >
   
หนังสือBuid Your Own Simple Robot
สร้างหุ่นยนต์ ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
(ISBN 978-616-724-128-9)
เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการลงมือปฏิบัติ
พร้อมโครงงานหุ่นยนต์มากถึง 20 โครงงาน
พร้อมอุปกรณ์ในการสร้างครบทุกโครงงาน
แล้วจะรู้ว่าการสร้างหุ่นยนต์สนุกแค่ไหน ??


>> รายละเอียด  
 
< เล่มที่ไม่มีอุปกรณ์ คลิกเลยครับ >
   
หนังสือ สนุกกับแสงและเสียง  
(ISBN 978-974-592-905-0 )
สนุกการการทดลองในเรื่องของแสง
และเสียงมากกว่า 30 การทดลอง
ตามแบบฉบัยของ I-Style อีกแล้ว
>> รายละเอียด  
   

หนังสือ สนุกกับการตกผลึกและการแยกสาร
(ISBN 978-974-348-008-9 )
  สารมีอยู่ทุกที่ สารสามารถแยกกันได้โดย
ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ หนังสือเล่มนี้จะเน้น
ไปที่การทดลองภาคปฏิบัติ เพื่อจะได้เรียนรู้
เรื่องราวของสสารง่านยิ่งขึ้น ใช้ได้กับ
นักเรียนระดับ ป4 จนถึง ม3


>> รายละเอียด  
   

หนังสือ สนุกกับไฟฟ้า
(ISBN 978-974-342-959-0 )

  รู้จักกับไฟฟ้าได้ด้วยการทดลอง หนังสือเล่ม
นี้จะบอกถึงที่มาที่ไปของไฟฟ้าและมีการ
ทดลองทางไฟฟ้ามากมาย เหมาะสำหรับเด็ก
ชั้นป2 และผู้สนใจทั่วไป


>> รายละเอียด
   

หนังสือ สนุกกับแม่เหล็ก
(ISBN 978-974-348-003-4 )
  แม่เหล็กคืออะไร แม่เหล็กทำไมถึงดูดเหล็ก
ได้ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ รวมทั้งมีการ
ทดลองมากมายเพื่อเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว
เหมาะสำหรับเด็ก ป2 ขึ้นไป


>> รายละเอียด
   
หนังสือ Electronic Learning by doing
ฉบับรวมอุปกรณ์

(ISBN 978-974-1013-14-2 )

  รวมหลักการน่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่างๆ เอาไว้อย่างมากมาย โดยมีการทดลอง
ประกอบความเข้าใจ และในหนังสือเล่มนี้ยังมี
โครงงานต่างๆมากถึง 65 โครงงาน
และมีอุปกรณ์สำหรับการทดลองครบทุกการทดลอง
>> รายละเอียด
   
หนังสือ ออกแบบวงจร DIGITAL
และประยุกต์ใช้งาน(ฉบับรวมอุปกรณ์)
 
(ISBN 978-616-724-137-1)

  เรียนรู้หลักการระบบดิจิตอลแนวใหม่ด้วยเนื้อ
้หาที่อ่านง่ายและการทดลองแสนสนุกช่วยเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ และมีโครงงาน 25 โครงงาน
โดยเรียนรู้จาก IC กลุ่ม TTL 
และมีอุปกรณ์สำหรับการทดลองครบทุกการทดลอง
>> รายละเอียด
   
หนังสือ Communication Learning By
Doing
 
(ISBN 978-974-10-9759-3 )

  เรียนรู้หลักการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น
การสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ การสื่อสารทางแสง
การสื่อสานผ่านเส้นใยนำแสง เป็นต้น พร้อม
กับ การทดลอง และโครงงาน ต่างๆมากมาย

>> รายละเอียด
   
หหนังสือ 30 in 1 Robot Learning by Doing
แถมพร้อมชุดอถปกรณ์การทดลองครบชุด
 (ISBN 978-616-724-134-0)
ครั้งแรกของไทย กับการเปิดจินตนาการสู่โลกของหุ่นยนต์
โดยคู่มือและชุดเรียนที่มาครบชุด ทั้งตัวหุ่นยนต์ เซนเซอร์
และวงจรซึ่งสามารถสร้างได้ถึง 35 แบบ ในราคาที่คุ้มค่า
>> รายละเอียด
   
หนังสือ Robot C Programming for
Beginner การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
สำหรับผู้เริ่มต้น
 
(ISBN 978-974-16-4924-2 )

เรียนรู้การควบคุมหุนยนต์ ด้วยภาษา C
กับโครงงานหุ่นยนต์มากถึง 25 โครงงาน
พร้อมบอร์ดควบคุมหุ่นยนต์ บอร์ด PIC
โปรแกรม สายเสียบกับ USB
และ code program
 
>> รายละเอียด
   
หนังสือ Easy Electronics 1
ฉบับรวมอุปกรณ์(ปรับปรุงใหม่)
(ISBN 978-616-724-131-9 )
เพิ่มโครงงานและแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
การเรียรู้อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเรื่องที่ง่าย

สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้น
หลักการทำงานของอุปกรณ์

การเรียนรู้ถึง 40 โครงงาน

* มีบอร์ดทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ทดลองทุกโครงงาน
>> รายละเอียด
   
หนังสือ PIC Microcontroller Learning By Doing ด้วยภาษา C ฉบับรวมเครื่องโปรแกรมและ
อุปกรณ์ครบชุด
   (ISBN 978-974-8817-43-9)
 เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ตั้งแต่เริ่มจน
้สร้างเป็นโครงงานได้ ด้วย PIC16F627A อธิบายเป็นลำดับ
พร้อมตัวอย่างและโครงงานมากมาย คุ้มค่าที่สุด!!!
** มีเครื่องโปรแกรมและอุปกรณ์การทดลองครบชุด **
>> รายละเอียด
   
หนังสือ Easy Electronic ฉบับรวมชุด
(ISBN 978-974-6191-53-1)
การเรียรู้อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเรื่องที่ง่าย
สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้น
หลักการทำงานของอุปกรณ์

การเรียนรู้ถึง 38 โครงงาน

** เฉพาะรุ่นนี้ แถมบอร์ดทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทดลองทุกโครงงาน
***

>> รายละเอียด
 
หนังสือ Digital Learning by Doing
(ฉบับรวมอุปกรณ์)

 (ISBN 978-616-724-135-7)
ในหนังสือชุดนี้จะแถมชุดอุปกรณ์ครบทุก การทดลอง และโพโตรบอร์ดสำหรับใช้ใน การทดลอง ซึ่งเนื้อหาภายในจะเหมือนกับ Digital Learning by Doing
>> รายละเอียด
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389