เกี่ยวกับ Smart Learning
 
 
   ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ได้เจริญรุดหน้าอย่าง
รวดเร็วแต่เด็กไทยน้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ทำงาานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ต่างๆ และทฤษฏีเชิงวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการขาดสื่อการสอนที่จะนำเสนอ
เนื้อหาที่สร้างความเข้าใจ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ทีมงาน
Smart Learning
มุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของโลก โดยนำเสนอสื่อที่สร้างประสบการณ์จริง
จากการเรียนรู้พร้อมการปฎิบัติ เพื่อให้เด็กไทยสามารถสร้างนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
     
 
ที่ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com
Tel : 02-1568390-2
Fax 02-1568389     
 
 
 
 
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389