สินค้า หนังสือ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ - หุ่นยนต์
 
เเรียนรู้พิ้นฐานการสร้างหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมภาษ
C BASIC ROBOT BUILDING WITH C PROGRAMMING

(ISBN 978-616-724-1586)
เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซี
กับโครงงานแสนสนุกมากถึง 15 โครงงาน
พร้อมบอร์ดหุ่นยนต์ บอร์ด PICโปรแกรมเมอร์
และบอร์ดเซนเซอร์เสียงครบครันรวมทั้งสาย USB
สำหรับถ่ายโอนข้อมูล และsource code

>> รายละเอียด
----------------------------------------------
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
สำหรับผ็เริ่มต้นด้วยภาษาC

(ISBN 978-616-724-1579)

เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซี
กับโครงงานแสนสนุกมากถึง 15 โครงงาน>> รายละเอียด
----------------------------------------------
เรียนรู้และใช้งานเซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์
SENSOR AND TRANSDUCERS

(ISBN 978-616-724-1609)

เซนเซอร์ทร านสดิวเซอร์ชุดรวมอุปกรณ์มีละเอียดเป็น
ขั้นเป็นตอน โดยจะอธิบายทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ
ให้เห็นจริงด้วย การทดลองและโครงงานต่างๆ
กว่า30 โครงงาน

** พร้อม อุปกร๋สำหรับการทดลองครบ


>> รายละเอียด
----------------------------------------------
เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ และการใช้งาน
(ฉบับปรับปรุง)

(ISBN 978-616-724-1593)

เซนเซอร์ทร านสดิวเซอร์ชุดรวมอุปกรณ์มีละเอียดเป็น
ขั้นเป็นตอน โดยจะอธิบายทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ
ให้เห็นจริงด้วย การทดลองและโครงงานต่างๆ
กว่า30 โครงงาน>> รายละเอียด
----------------------------------------------
หนังสือ Electronic for student
(ISBN 978-616-724-1531)

รวมหลักการน่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่าง ๆ เอาไว้อย่างมากมาย โดยมีการทดลอง
ประกอบความเข้าใจ และในเล่มนี้ยังมีโครงงาน
ต่าง ๆ มากถึง 75 โครงงาน


>> รายละเอียด
----------------------------------------------
หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ
นักเรียนมัธยม ปวช.ปวส

(ISBN 978-616-724-1548)

รวมหลักการน่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่าง ๆ เอาไว้อย่างมากมาย โดยมีการทดลอง
ประกอบความเข้าใจ และในเล่มนี้ยังมีโครงงาน
ต่าง ๆ มากถึง 75 โครงงา>> รายละเอียด
Build Your Own Simple Robot
สร้างหุ่นยนต์ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง (ฉบับปรับปรุง)

(ISBN 978-616-724-1548)

เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานความรู้ในเรื่อง
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือที่จำเป็นใน
การสร้างพร้อมทั้งยกตัวอย่างโครงงานมาก
ถึง 20 โครงงาน
** มีอุปกรณ์ในการทดลองครบ

>> รายละเอียด
สร้างหุ่นยนต์ง่ายๆสไตล์คุณ
(ฉบับปรับปรุง) ั

(ISBN 978-616-724-1555)

เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานความรู้ในเรื่อง
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือที่จำเป็นใน
การสร้างพร้อมทั้งยกตัวอย่างโครงงานมาก
ถึง 20 โครงงาน

>> รายละเอียด
   
   
เรียนรู้การใช้งาน LTspice
(ISBN 978-616-7241-39-5)

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
ศึกษาการใช้งานโปรแกรม LTspice เพื่อสร้าง
และจำลองการทำงานของวงจรไฟฟหรือวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะปูพื้นฐานการใช้งานและ
เทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม อดแทรกตัวอย่าง
การจำลองในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
ขั้นเป้นตอนละเอียดและเข้าใจง่าย


>> รายละเอียด

เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MSP430 ด้วย
ภาษา C

(ISBN 978-616-7241-23-4)

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ MSP430
จากค่ายเทคซัสนอินสตรูเมนต์ ด้วยภาษา C ซึ่งจะปู
พื้นฐานเริ่มต้นยอดแทรกกับตัวอย่างและโครงงานที่
น่าสนใจมากถึง 25 โครงงานเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ
แถมท้ายด้วยโครงงานเสริมในภาคผนวก
อีกด้วย

>> รายละเอียด
   
ปิดโลกการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ไมโคร
คอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษา Cำ

(ISBN 978-616-7241-19-7)
เปิดโลกทัศน์การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
MCS-51 เบอร์ AT89C4051 ด้วยภาษา C
โดยใช้ Keil uVision 3 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐาน
เรื่องหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม MCS-51 ด้วยภาษา C

>> รายละเอียด
   
จำลองการทำงานและออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย
Circuit Wizard

(ISBN 978-616-7241-21-0)
โปรแกรม Circuit Wizard คือโปรแกรมที่ใช้
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์จ่างๆ และสามารถ
แสดงผลการทำงานของวงจรให้ด้วย ซึ่งภายใน
โปรแกรมจะมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจคือ อุปกรณ์ที่
เสมือนกับอุปกรณ์จริงที่ทำให้ผลของการจำลอง
วงจรออกมาสวยงามมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
โปรแกรมนี้เลยทีเดียว

>> รายละเอียด
   

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม LabVIEW
(ISBN 978-616-7241-22-7)
โปรแกรม LabVIEW ที่ใช้สำหรับจำลองการ
ทำงานและเป็นเครื่องมือวัดสำหรับงานทาง
วิศวกรรม จึงมีเครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม
เหมือนกับของจริงมาก ซึ่งการใช้งานจะเป็น
การเขียนโปรแกรมแบบต่อบล็อกแล้วเชื่อม
สายสัญญาณเข้าหา เพียงเท่านี้ก็สามารถ
จำลองการทำงานได้แล้ว

>> รายละเอียด
   
สู่โลกการสร้างหุ่นยนต์
(ISBN 978-616-7241-17-3 )
ฝึกฝนและเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ได้ง่ายๆ
จะทำให้คุณสนุกและได้เรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ไป
พร้อมกันซึ่งหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับหุ่นยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยว
กับการสร้างแล้วนำไปสู่ตัวอย่างการสร้างหุนยนต์
แบบต่างๆ ถึง 20 แบบ

>> รายละเอียด
   

ออกแบบและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วย
ELECTRONICS WORKBENCH

(ISBN 978-616-7241-15-9
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ELECTRONICS
WORKBENCH ในการออกแบบและวิเคาระห์วงจรไฟฟ้า
แบบอนาล็อกและดิจิตอล ก่อนที่จะนำไปต่อทดสอบจริง
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ

>> รายละเอียด
   

เรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC ด้วยภาษา
Basic

(ISBN 978-616-7241-13-5)  
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ PIC
ดัวยภาษา Basicโดยใช้คอมไพเลอร์ PIC Basic Pro
และจำลองการทำงาน ของวงจรด้วยโปรแรกม Proteus
ทั้งนี้จะปูพื้นฐานหลักการเขียน โปรแกรมพร้อมตัวอย่าง
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ

>> รายละเอียด
 

พื้นฐานการออกแบบวงจรอย่างง่าย
(ISBN978-616-7241-14-2 )  
หนังสือเล่มนี้จะเน้นให้ทราบถึงหลักการออกแบบวงจร
ที่มีอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เช่น ตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟต
LED มอเตอร์ และ LDR เป็นส่วนประกอบ ว่าทำงาน
ได้อย่างไร มีหน้าที่ทำอะไรได้บ้างพร้อมตัวอย่างวงจร

>> รายละเอียด
   


หนังสือ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส ์
สำหรับผู้เริ่มต้นู้เริ่มต้น

(ISBN 978-616-724-126-5 )  

หนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเลย
โดยจะกล่าวถึง เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าและผังวงจรไฟฟ้า
การสร้างวงจรไฟฟ้าในแบบต่างๆ ....

>> รายละเอียด

   

ตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมิเตอร์
SUNWA

(ISBN 978-616-7241-12-8 )  
การใช้งานเครื่องมือวัด โดยการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น
มือใหม่ และ มือเก่า หนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงหลักการ
พื้นฐานที่จำเป็น การเรียนรู้การใช้งาน มัลติมิเตอร์

>> รายละเอียด

   

คัมภีร์ออกแบบวงจร IC
(ISBN 978-616-7241-10-4 )  
รวมทฤษฎี หลักการทำงานและการออกแบบวงจร
IC ยอดนิยมและที่น่าสนใจไว้มากมาย
ครอบคลุมตั้งแต่ IC พื้นฐานจนถึง IC ประยุกต์
ที่ใช้งานทั่วไปและมีจำหน่ายจริงในตลาดเมืองไทย

>> รายละเอียด
   

Advance PIC Microcontroller in C
การประยุกต์ใช้งาน PIC ชั้นสูงด้วยภาษา C
(ISBN978-974- 592-929 -6 )  
มาแล้วสำหรับหนังสือการเขียนโปรแกรม
แบบประยุกต์ ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC
ด้วยภาษา C พร้อมโครงงาน 20 โครงงาน


>> รายละเอียด

   

รวม 79 โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับคูรและ
นักเรียน

(ISBN 978-616-724-125-8)  
จุดประกายความคิดในการสร้าง
โครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมตัวอย่าง
ดครงงานมากมาย ถึง 79 โครงงาน
อธิบายแบบ step by step


>> รายละเอียด
   

เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM 7
ด้วยภาษา C

(ISBN 978-616-7241-05-0 )  
เรียนรู้การทำงานของดมโครคอนโทรลเลอร์
32 บิต ด้วย ARM 7 กับภาษา C รวมทั้ง
การสร้างบอร์ดทดลองไว้ใช้งานเอง


>> รายละเอียด
   

รวมวงจรน่าสร้าง น่าลอง
(ISBN 978-616-7241-06-7 )  
ภายในเล่มจะรวบรวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
ซึ่งมีมากกว่า 30 วงจรโดยบอกรายละเอียดถึงขั้น
ตอนการทำงานรายการอุปกรณ์
และทฤษฎีพื้นฐานที่เข้าใจได้ง่ายๆ


>> รายละเอียด
   

หนังสือสร้งหุ่นยนต์ได้ง่ายสไตล์คุณ
(ISBN 978-616-7241-03-6)  
รียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการลงมือปฏิบัติ
พร้อมโครงงานหุ่นยนต์มากถึง 20 โครงงาน
แล้วจะรู้ว่าการสร้างหุ่นยนต์สนุกแค่ไหน ??


>> รายละเอียด
< เล่มที่มีอุปกรณ์ครบชุด คลิกเลยครับ >
   
หนังสือ ออกแบบและจำลองการทำงานของ
วงจรด้วย Proteus

  (ISBN 978-616-724-101-2)
โปรแกรม Proteus ซึ่งเป็นสุดยอด
โปรแกรมออกแบบและจำลองการ
ทำงานของวงจรไฟฟ้าโดยเฉพาะ
วงจรที่เป็นดิจิตอลไมโครคอนโทรล
เลอร์ตระกูลต่างๆ อาทิ PIC, MCS-51
และ AVR เป็นต้น

>> รายละเอียด
   

หนังสือ เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
ด้วยภาษา C พร้อมโครงงาน

( ISBN 978-616-724-132-6)
MCS-51 ถือว่าเป็นไมโครคอน
โทรลเลอร์ตระกูลหนึ่ง ที่เป็นที่นิยม
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
สำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนไม
โครคอนโทรเลอร์
>> รายละเอียด
   

หนังสือ เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์
และการใช้งาน

  (ISBN 978-974-592-919-7)
เซนเซอร์ หรือที่มักจะเรียกกันว่า
ตัวตรวจจับนั้น ทำหน้าที่อย่างไร
เลือกใช้งานอย่างไร และการประยุกต์
การใช้งานรวมถึงการสร้างโครงงาน
ค่างๆจากตัว เซนเซอร์มากมาย

>> รายละเอียด
 

หนังสือ เซียนเครื่องเสียง
(ISBN 978-974-592-914-2 )
สนุกกับเรียนรู้การสร้างเครื่องเสียงด้วย
ตัวเองตั้งแต่เริ่มจนสามารถสร้างเป้น
โครงงานเครื่องเสียงต่างๆได้ หนังสือ
เล่มนี้มีคำตอบ


>> รายละเอียด
   
หนังสือ สร้างหุ่นยนต์จากวัสดุเหลือใช้

(ISBN 978-974-287-064-5)

มาสร้างหุ่นยนตรูปแบบที่ไม่มีใครเหมือน และ
ไม่เหมือนใคร กับการนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ
มาประกอบสร้างเป็นหุ่นยนต์ง่ายด้วยตัวคุณเอง
ได้มากถึง 15 แบบ หรืออาจมากกว่านั้น
อธิบายเข้าใจง่าย แบบ Step By Step


>> รายละเอียด
   
หนังสือ Electronic Learning by doing

(ISBN 978-974-1013-06-7)

  รวมหลักการน่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่างๆ เอาไว้อย่างมากมาย โดยมีการทดลอง
ประกอบความเข้าใจ และในหนังสือเล่มนี้ยังมี
โครงงานต่างๆมากถึง 65 โครงงาน

>> รายละเอียด
   

หหนังสือ เรียนรู้การออกแบบวงจรDIGTAL
และประยุกต์ใช้งาน

(ISBN 978-616-724-138-8)

เรียนรู้หลักการระบบดิจิตอลแนวใหม่ด้วยเนื้อ
้หาที่อ่านง่ายและการทดลองแสนสนุกช่วยเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ และมีโครงงาน 25 โครงงาน

โดยเรียนรู้จาก IC กลุ่ม TTL

>> รายละเอียด

   
หนังสือ เรียนรู้ไฟฟ้าสื่อสาร
(ISBN 978-974-10-9762-3 )

เรียนรู้หลักการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น
การสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ การสื่อสารทางแสง
การสื่อสานผ่านเส้นใยนำแสง เป็นต้น พร้อม
กับ การทดลอง และโครงงาน ต่างๆมากมาย

>> รายละเอียด
   
หนังสือ เรียนรู้การใช้งาน OrCAD :
PSpice&PCB Design
 
(ISBN 978-974-09-7166-5 )

หนังสือใช้สำหรับเรียนรู้การวิเคาระห์การทำงาน
ของวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Pspice
และการออกแบบ PCB

>> รายละเอียด
   
หนังสือ ออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย Protel
99SE
 
(ISBN 978-974-09-7161-0)

หนังสือการออกแบบลายวงจร หรือ PCB ด้วยโปรแกรม
Protel 99SE ซึ่งเป็นรุ่นที่นิยม โดยหนังสือจะอธิบาย
การใช้งานแบบ step by step เรียนรู้ได้ง่ายจนสามารถ
ออกแบบ PCB ด้วยตัวเองได้

>> รายละเอียด
   
หนังสือ เรียนรู้การใช้งาน Protel DXP
Altium Designer 6

(ISBN 978-974-04-2040-8)
  หนังสือสำหรับการออกแบบวงจรพิมพ์ หรือ PCB
ด้วย ProtelDXP Altium 6 ซึ่งเป็นรุ่นที่นิยม
ใช้กันทั่วโลก
  เนื้อหาครบครันพร้อมใช้งานได้จริง
>> รายละเอียด
   
หนังสือ PIC Microcontroller Learning By Doing ด้วยภาษา C    
(ISBN 978-974-8817-42-2)

 เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ตั้งแต่เริ่มจน
้สร้างเป็นโครงงานได้ ด้วย PIC16F627A อธิบายเป็นลำดับ
พร้อมตัวอย่างและโครงงานมากมาย คุ้มค่าที่สุด!!!
>> รายละเอียด
   
หนังสือ หนังสือ Easy Electronics 1
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ
ด้วยทฤษฎีและการทดลอง

(ISBN 978-616-724-133-3)
การเรียรู้อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเรื่องที่ง่าย
สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้น
หลักการทำงานของอุปกรณ์

การเรียนรู้ถึง 38 โครงงาน

>> รายละเอียด
 
หนังสือ เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์
(ISBN 974-619-168-3)
หุ่นยนต์(Robo) คืออะไร จะเริ่มต้นการ
การเรียนรู้ การสร้าง การประยุกต์ใช้งาน
ได้อย่างไร หนังสือเล่นนี้มีคำตอบ
โครงงานการสร้างหุ่นยนต์ 5 ตัวที่สามารถ สร้างได้จริง

>> รายละเอียด
 
หนังสือ การการออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย
Protel DXP
(ISBN 978-974-6191-67-8 )
เรียนรู้เทคนิคและการออกแบบลายวงจร
พิมพ์ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถออกแบบได้
ด้วยตนเอง หนังสือเล่นนี้มีคำตอบ

>> รายละเอียด
 
หนังสือ การการออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย
โปรแกรม EAGLE
   (ISBN 974-94782-5-8)
เรียนรู้เทคนิคและการออกแบบลายวงจร
พิมพ์ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถออกแบบได้
ด้วยตนเอง ของโปรแกรม EAGLE ซึ่งมีความสามารถไม่
แพ้กับ Protel หนังสือเล่นนี้มีคำตอบ

>> รายละเอียด
   

หนังสือ Digital Learning by Doing
เรียนรู้ดิจิตรด้วยทฤษฎีและปฎิบัติ

(ISBN978-616-724-136-4 )  
เรียนรู้ดิจิตอลภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ จากการทดลอง ผ่านโครงงานมากกว่า 25 โครงงาน จะทำให้การเรียนรู้
รู้ดิจิตอลจะไม่ น่าเบื่ออีกต่อไป

>> รายละเอียด

   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389