แก้คำผิดในหนังสือ Easy Electronic


           
หน้าที่
คำผิด / คำแก้ ที่ถูก
14
ไดโอดแปรค่าตามแสง ให้แก้เป็น ตัวต้านทานแปรค่าตามแสงหรือแอลดีอาร์ (LDR)
16
ตารางที่ 1-3 คำว่า รูปแบบวิทยาศาตร์ ในหลักที่ 2 เป็นคำว่า รูปแบบวิทยาศาสตร
18
บรรทัดแรก คำว่าตัวอย่างตัวอย่าง ซึ่งซ้ำกันให้ตัดคำว่าตัวอย่างตัวใดตัวหนึ่งออก
43
ภาพที่ 2-14 และ 2-15 ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 ที่ระบุข้อความในภาพเป็น PNP 3904 ให้แก้ข้อความในภาพเป็น NPN 3904
46
ภาพที่ 2-19 (ก) ตัวเก็บประจุแบบมีขั้ว ให้แก้ไขเป็น (ก) ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว
(ข) ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้วหรืออิเล็กโตรไลท์ ให้แก้ไขเป็น (ข) ตัวเก็บประจุแบบมีขั้วหรืออิเล็กทรอไลต์
54
บรรทัดที่ 5 ของพารากราฟที่ 2 ดังภาพที่ 2-28 แก้เป็น ดังภาพที่ 2-29
ภาพที่ 2-29 โครงสร้างของไดโอดเปล่งแสงและสัญลักษณ์ แก้เป็น ภาพที่ 2-29 โครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง
55
บรรทัดที่ 3 ของพารากราฟที่ 2 ไม่ให้ LED พังเสียหายดังภาพที่ ให้แก้เป็น ไม่ให้ LED พังเสียหายดังภาพที่ 2-30
62
ภาพที่ 2-38 แก้เป็น ภาพที่ 2-37
63
ภาพที่ 2-39 แก้เป็น ภาพที่ 2-38
82
ข้อความตำแหน่งของ LED1 และ LED 2 สลับที่กัน
115
ถ้าเปลี่ยน C1 จาก 100uF เป็น 10uF จะทำให้เสียงปืนอวกาศ ที่ออกมามีการเปลี่ยนแปลง
ระดับเสียงเร็วขึ้น
119
ถ้าเปลี่ยน R2 จาก 100 แก้เป็น 10 เสียงที่ออกมาจะดังชัดเจนขึ้น
121
รายการอุปกรณ์ ทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น
ให้แก้ภาพเป็น ทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น
  
 131
ขั้นตอนการทดลอง
ข้อที่ 2 ปรับตัวต้านทาน R1 ตามเข็มนาฬิกา ให้แก้เป็น ปรับตัวต้านทาน VR1 ตามเข็มนาฬิกา
ข้อที่ 3 ปรับตัวต้านทาน R1 ทวนเข็มนาฬิกา ให้แก้เป็น ปรับตัวต้านทาน VR1 ทวนเข็มนาฬิกา
 151
ภาพที่ 4-22 R9 จาก 10 เปลี่ยนเป็น R9 จาก 50
 153
รายการอุปกรณ์ LED 2 ที่ระบุ A = d20 และ K = d17 ให้แก้เป็น A = b20 และ K = b17
161
ภาพที่ 4-27 R6 ระบุ 500 k ให้แก้เป็น R6 ระบุ 500
 173
ถ้าปรับเปลี่ยน R1 จาก 10 kแก้ เป็น R1 จาก 500 จะทำให้ LED1 และ LED2 มีความสว่างใกล้เคียงกันถ้าทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ที่นำมาทดสอบมีสภาพดี
 175
ถ้าปรับเปลี่ยน R1 จาก 10 k แก้ เป็น R1 จาก 500 จะทำให้ LED1 และ LED2 มีความสว่างใกล้เคียงกันถ้าทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ที่นำมาทดสอบมีสภาพดี
 177
รายการอุปกรณ์   ทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี
ให้แก้ภาพเป็น ทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี
หน้ารายการ
อุปกรณ์
รายการสุดท้ายของหน้าแรก ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว 0.02UF แก้เป็น 0.01UF
รายการที่ 11 ของหน้าถัดไป ลำโพง 8 0.5W แก้เป็น 0.25W
 
 
 
 
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
703 อาคารรัชฎาสวีท ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 02-9139225-7 Fax : 02-9139228