ภาพงานออกบูธ ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 2010 ที่ไบเทค บางนา
 
 
 

ชุดสร้างหุ่นยนต์เดิน 6 ขา
และ 4 ขา แบบ 2in1
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 


การแก้ไขปัญหา PIC เบื้องต้น
ของหนังสือ PIC ภาษา C
อ่านวิธีแก้ไข


  
  
 
ิ่่เรียนรู้พิ้นฐานการสร้างหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมภาษ
C BASIC ROBOT BUILDING WITH C
PROGRAMMING

เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซี
กับโครงงานแสนสนุกมากถึง 15 โครงงาน
พร้อมบอร์ดหุ่นยนต์ บอร์ด PICโปรแกรมเมอร์
และบอร์ดเซนเซอร์เสียงครบครันรวมทั้งสาย USB
สำหรับถ่ายโอนข้อมูล และsource code

รายละเอียดเพิ่มเติม

----------------------------------------------
รเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซี
กับโครงงานแสนสนุกมากถึง 15 โครงงาน
สำหรับผ็เริ่มต้นด้วยภาษาC


รายละเอียดเพิ่มเติม

----------------------------------------------หนังสือ เรียนรู้และใช้งานเซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์
SENSOR AND TRANSDUCERS


เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ชุดรวมอุปกรณ์มีละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน
โดยจะอธิบายทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติให้เห็นจริงด้วย
การทดลองและโครงงานต่างๆ กว่า30 โครงงาน

** พร้อม อุปกร๋สำหรับการทดลองครบ
รายละเอียดเพิ่มเติม

----------------------------------------------

ซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ และการใช้งาน (ฉบับปรับปรุง)  
เซนเซอร์ หรือที่มักจะเรียกกันว่า
ตัวตรวจจับนั้น ทำหน้าที่อย่างไร
เลือกใช้งานอย่างไร และการประยุกต์
การใช้งานรวมถึงการสร้างโครงงาน
ค่างๆจากตัว เซนเซอร์มากมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

----------------------------------------------


Electronic for student   

รวมหลักการน่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่าง ๆ เอาไว้อย่างมากมาย โดยมีการทดลอง
ประกอบความเข้าใจ และในเล่มนี้ยังมีโครงงาน
ต่าง ๆ มากถึง 75 โครงงาน
เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
# เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น
# ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ
ความต้านทาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ นักเรียนมัธยม ปวช.ปวส.    

รวมหลักการน่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่าง ๆ เอาไว้อย่างมากมาย โดยมีการทดลอง
ประกอบความเข้าใจ และในเล่มนี้ยังมีโครงงาน
ต่าง ๆ มากถึง 75 โครงงาน
เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
# เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น
# ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ
ความต้านทาน


รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ Build Your Own Simple Robot สร้างหุ่นยนต์ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง (ฉบับปรับปรุง)

เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานความรู้ในเรื่อง
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือที่จำเป็นใน
การสร้างพร้อมทั้งยกตัวอย่างโครงงานมาก
ถึง 20 โครงงานซึ่งคุณสามารถทำขึ้นได้เอง

** มีอุปกรณ์ในการทดลองครบรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ สร้างหุ่นยนต์ง่ายๆสไตล์คุณ (ฉบับปรับปรุง)

รียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานความรู้ในเรื่อง
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือที่จำเป็นใน
การสร้างพร้อมทั้งยกตัวอย่างโครงงานมาก
ถึง 20 โครงงานซึ่งคุณสามารถทำขึ้นได้เอง

รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนรู้การใช้งาน LTspice
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
ศึกษาการใช้งานโปรแกรม LTspice เพื่อสร้าง
และจำลองการทำงานของวงจรไฟฟหรือวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะปูพื้นฐานการใช้งานและ
เทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม อดแทรกตัวอย่าง
การจำลองในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
ขั้นเป้นตอนละเอียดและเข้าใจง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

MSP430 Microcontroller Learning By Doing
ฉบับรวมอุปกรณ์ครบชุด


เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโมรลเลอร์
MSP430 ด้วยภาษาซีตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถ
สร้างโครงงานได้พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบอย่าง
ครบครันจนเพลิดเพลินและได้ความรู้ไปกับตัวอย่าง
และโครงงานที่มากถึง 25 โครงงานที่ทางทีมงานสมาร์ท
เลิร์นนิ่งได้คัดสรรมาแล้ว แถมยังสามารถศึกษาเพิ่มเติม
กับโครงงานในภาคผนวกอีก 5 โครงงาน

*** ฉบับนี้มีอุปกรณ์พร้อม**

เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MSP430 ด้วยภาษา C

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ MSP430
จากค่ายเทคซัสนอินสตรูเมนต์ ด้วยภาษา C ซึ่งจะปูพื้นฐานเริ่มต้น
ยอดแทรกกับตัวอย่างและโครงงานที่น่าสนใจมากถึง 25 โครงงาน
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ แถมท้ายด้วยโครงงานเสริมในภาคผนวก
อีกด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ไมโครคอนโทรเลอร์ MCS-51
ด้วยภาษา C MCS-51 ROBOT Programming in C


เปิดโลกทัศน์การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
MCS-51 เบอร์ AT89C4051 ด้วยภาษา C
โดยใช้ Keil uVision 3 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐาน
เรื่องหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม MCS-51 ด้วยภาษา C

*** ฉบับนี้มีอุปกรณ์พร้อม**

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดโลกการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
ด้วยภาษา C


เปิดโลกทัศน์การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
MCS-51 เบอร์ AT89C4051 ด้วยภาษา C
โดยใช้ Keil uVision 3 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐาน
เรื่องหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม MCS-51 ด้วยภาษา C


รายละเอียดเพิ่มเติม
   

จำลองการทำงานและออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย Circuit Wizard

โปรแกรม Circuit Wizard คือโปรแกรมที่ใช้
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์จ่างๆ และสามารถ
แสดงผลการทำงานของวงจรให้ด้วย ซึ่งภายใน
โปรแกรมจะมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจคือ อุปกรณ์ที่
เสมือนกับอุปกรณ์จริงที่ทำให้ผลของการจำลอง
วงจรออกมาสวยงามมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
โปรแกรมนี้เลยทีเดียว


รายละเอียดเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม LabVIEW

โปรแกรม LabVIEW ที่ใช้สำหรับจำลองการ
ทำงานและเป็นเครื่องมือวัดสำหรับงานทาง
วิศวกรรม จึงมีเครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม
เหมือนกับของจริงมาก ซึ่งการใช้งานจะเป็น
การเขียนโปรแกรมแบบต่อบล็อกแล้วเชื่อม
สายสัญญาณเข้าหา เพียงเท่านี้ก็สามารถ
จำลองการทำงานได้แล้วรายละเอียดเพิ่มเติม

Easy Robot เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ไม่ยาก

สนุกและเรียนรู้ไปกับการสร้างห่นยนต์พื้นฐาน
ด้วยหลักการสร้างง่ายๆไม่ยุ่งยากและไม่จำเป็น
ต้องมรพื้นฐานความรู้มาก่อนโดยหนังสือเล่มนี้
จะนำเสนอความรู้เล็กๆ น้อยๆเกี่ยวกับหุ่นยนต์
หลากหลายแบบมากกว่า 20 ตัวซึ่งจะทำให้คุณ
เพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ไปพร้อมกัน


รายละเอียดเพิ่มเติม

สู่โลกการสร้างหุ่นยนต์

ฝึกฝนและเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ได้ง่ายๆ
จะทำให้คุณสนุกและได้เรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ไป
พร้อมกันซึ่งหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับหุ่นยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยว
กับการสร้างแล้วนำไปสู่ตัวอย่างการสร้างหุนยนต์
แบบต่างๆ ถึง 20 แบบด้วยคำอธิบายที่ละเอียด
เป็นขั้นเป็นตอนและเข้าใจง่าย


รายละเอียดเพิ่มเติม
PIC Microcontroller in C

สู่โลกการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
ด้วยภาษา C โดยใช้ PIC16F627A-I/P
เป็นตัวอย่างในการสร้างโครงงานและการเขียน
โปรแกรม พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบการทดลองและ
เครื่องโปรแกรม PIC ผ่านพอร์ต USB ซึ่งสามารถ
โปรแกรมไอซี PIC มากกว่า 100 เบอร์


รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนรู้การบัดกรีพื้นฐาน

จะสอนหลักการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นด้วยวงจรไฟกระพริบรูปดาว ที่สามารถ
ปรับจังหวะการกระพริบได้ และวงจรไซเรน
เตือนภัยและเสียงปืนอวกาศแบบ 2 in1
ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้การบัดกรีได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ออกแบบและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วย ELECTRONICS WORKBENCH


เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ELECTRONICS
WORKBENCH ในการออกแบบและวิเคาระห์วงจรไฟฟ้า
แบบอนาล็อกและดิจิตอล ก่อนที่จะนำไปต่อทดสอบจริง
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม
   
เรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC ด้วยภาษา Basic

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ PIC
ดัวยภาษา Basicโดยใช้คอมไพเลอร์ PIC Basic Pro
และจำลองการทำงาน ของวงจรด้วยโปรแรกม Proteus
ทั้งนี้จะปูพื้นฐานหลักการเขียน โปรแกรมพร้อมตัวอย่าง
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม
   
พื้นฐานการออกแบบวงจรอย่างง่าย

หนังสือเล่มนี้จะเน้นให้ทราบถึงหลักการออกแบบวงจร
ที่มีอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เช่น ตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟต
LED มอเตอร์ และ LDR เป็นส่วนประกอบ ว่าทำงาน
ได้อย่างไร มีหน้าที่ทำอะไรได้บ้างพร้อมตัวอย่างวงจร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออกใหม่ล่าสุด
ออกใหม่ล่าสุด
SL1023 เซนเซอร์อินฟราเรด
4 โหมด พร้อมตัวรับ - ตัวส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
SL4011 เครื่องตั้งเวลา
0 - 5 ชั่วโมง


รายละเอียดเพิ่มเติม
SL5022 กันขโมยระบบสัมผัส


รายละเอียดเพิ่มเติม
SL5023 กันขโมยแบบตรวจจับ
การเคลื่อนไหว

รายละเอียดเพิ่มเติม
SL6006 สวิตช์สั่งงานทางโทรศัพท์

รายละเอียดเพิ่มเติม
SL6007 สวิตช์ควบคุมด้วย
รีโมททีวี

รายละเอียดเพิ่มเติม
SL8004 จุดหลอดตะเกียบและหลอด
ฟลูออแรสเซนต์ด้วยแบตเตอรี่

รายละเอียดเพิ่มเติม
SL8013 ตรวจสอบทรานซิสเตอร
์ในวงจร


รายละเอียดเพิ่มเติม
SL8014 เครื่องตรวจสภาพ
แบตเตอรี่ 9V และ 12V


รายละเอียดเพิ่มเติม
   
       
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้เริ่มต้น


หนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานทางด้านอิเล็ก
ทรอนิกส์ตั้งแต่พื้นฐาน เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
มาก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Understanding
Basic Electronuc
(ฉบับรวมอุปกรณ์)

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาจะเหมือนกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เริ่มต้น แต่จะมี
อุปกรณ์ในการทดลองครบชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ด้วยมิเตอร์ SUNWA

เรียนรู้การใช้งาน การใช้เครื่องมือวัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น .. หาได้ในหนังสือ

รายละเอียดเพิ่มเติม
คัมภีร์ออกแบบวงจร IC
รวมทฤษฎี หลักการทำงานและการออก
แบบวงจร IC ยอดนิยมและที่น่าสนใจ
ไว้มากมาย ครอบคลุมตั้งแต่ IC
พื้นฐานจนถึง ICระยุกต์ที่ใช้งานทั่วไป
และมีจำหน่า
ยจริงในตลาดเมืองไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 
       

Advance PIC
Microcontroller in C
การ ประยุกต์ใช้งาน PIC
ขั้นสูงด้วยภาษา C

มาแล้วสำหรับหนังสือการเขียนโปรแกรม
แบบประยุกต์ ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC
ด้วยภาษา C พร้อมโครงงาน 20 โครงงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รวม 79 โครงานวิทยาศาสตร์
สำหรับครูและนักเรียน

จุดประกายความคิดในการสร้าง
โครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมตัวอย่าง
ดครงงานมากมาย ถึง 79 โครงงาน
อธิบายแบบ step by step

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ARM 7 ด้วยภาษา C

เรียนรู้การทำงานของดมโครคอนโทร
ลเลอร์ 32 บิต ด้วย ARM 7 กับภาษา C
รวมทั้ง
การสร้างบอร์ดทดลองไว้
ใช้งานเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมวงจรน่าสร้าง น่าลอง
รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 30 วงจร โดยมีรายละเอียดและอธิิบาย
การทำงาน ของวงจร


รายละเอียดเพิ่มเติม

SL8016 หุ่นยนต์กลัวเสียง
มาค้นหาคำตอบด้วยตัวคุณเองว่า
ทำไม หุ่นยนต์ตัวนี้ถึงกลัวเสียง
เชิญน้องๆ มาพิสูจน์ฝีมือสร้าง
หุ่นยนต์ตัวนี้กันเถอะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

SL8017 หุ่นยนต์เดินไม่ตกโต๊ะ
มาสร้างหุ่นยนต์ที่เดินได
้ บนโต๊ะไม่ตกสู่ พื้นกันดีกว่าไหมว่าจะ
ออกแบบมาเป็นอย่างไร และมีหลักก
การทำงานแบบไหน

รายละเอียดเพิ่มเติม

SL8018 หุ่นยนต์หลบหลีก
สิ่งกีดขวาง

ใครอยากสร้าง อยากเรียนรู้เรื่อง
หุ่นยนต์ หลบหลีกสิ่งกีดขวางเชิญ
ทางนี้ ชุดคิท หุ่นยนต์นี้จะบอกวิธ
ีการสร้างหุ่นยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

SL8019 หุ่นยนต์ซูโม่และ
หุ่นยนต์ตะลุย
เขาวงกต 2 in 1

มาสร้างหุ่นยนต์ซูโม่และหุ่นยนต
์ตะลุย เขาวงกรตที่เล่นได้ 2 แบบ
ในเวลาเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Buid Your Own Simple
Robot สร้างหุ่นยนต์ ง่ายๆ
ด้วยตัวคุณเอง
เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติ์ พร้อมโครงงาน
หุ่นยนต์มากถึง 20 โครงงาน
พร้อมอุปกรณ์ในการสร้างครบทุกโครงงาน
แล้วจะรู้ว่าการสร้างหุ่นยนต์สนุกแค่ไหน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ สร้างหุ่นยนต์ได้ง่ายๆ
สไตล์คุณ
รียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ด้วยการ
ลงมือปฏิบัตื์ พร้อมโครงงานหุ่นยนต
์มากถึง 20 โครงงาน
แล้วจะรู้ว่าการสร้างหุ่นยนต์สนุกแค่ไหน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ ออกแบบและจำลองการ
ทำงานของวงจรด้วย Proteus

โปรแกรม Proteus ซึ่งเป็นสุดยอด
โปรแกรมออกแบบและจำลองการ
ทำงานของวงจรไฟฟ้าโดยเฉพาะ
วงจรที่เป็นดิจิตอลไมโครคอนโทรล

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์
MCS-51 ด้วยภาษา C
พร้อมโครงงาน

MCS-51 ถือว่าเป็นไมโครคอน
โทรลเลอร์ตระกูลหนึ่ง ที่เป็นที่นิยม
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
สำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนไม
โครคอนโทรเลอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
       

หนังสือ Easy Electronics 1
ฉบับรวมอุปกรณ์(ปรับปรุงใหม่)
หนังสือ Easy Electronics 1
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ
ด้วยทฤษฎีและการทดลอง
ห Advance PIC
Microcontroller in C
การประยุกต์ใช้งาน PIC
ชั้นสูงด้วยภาษา C
หนังสือ 30 in 1
Robot Learning
by Doing
เริ่มเรียนรู้หลักการสื่อสารกับ
หนังสือ Communication
Learing By Doing
มีการทดลอง และ โครงงาน
พร้อม อุปกรณ์ครบชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
ต่อยอดจาก Robot 35 in 1
และ PIC Microcontroller
กับ Robot C Programming
โดยใช้โครงสร้างและตัวตรวจจับ
ของ robot 35 in 1 และเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา C ทำให้
หุ่นยนต์ มีความสามารถมากขึ้น
และสามารถ นำไปประยุกต์
ต่อยอดได้อีกมากมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
    ชุดคิทใหม่ล่าสุด
  SL1018 ไฟวิ่งบอกรัก I Love You
SL1020 ไฟกระพริบ LED 1 ดวง 3
สี ปรับความเร็วได้
SL1021 ไฟกระพริบ LED 2 ดวง 4 รูปแบบ
ปรับความเร็วได้
SL1022 ไฟกระพริบ LED 3 ดวง 20 รูปแบบ
ปรับความเร็วได้
SL4005 เครื่องตั้งเวลา 0-24 ชั่วโมงสารพัด
ประโยชน์ (ซีเลคเตอร์ปรับ)
SL4009 วงจรไฟฉุกเฉิน
SL5004 วงจรเตือนลืมปิดประตูตู้เย็น
SL5005 วงจรพ่วงเสียงกริ่งโทรศัพท์
SL5006 วงจรเตือนไฟไหม้
SL5012 สวิตช์อัตโนมัติเปิดปิดไฟกลาง
วัน-กลางคืน
SL6005 เครื่องป้องกันการแอบใช้โทรศัพท์
SL7001 วิทยุ FM แบบกดจูนเลือกสถานี
SL7006 วงจรขยายเสียงขนาดจิ๋ว
ปรับความดังได้
SL7007 วงจรขยายเสียง 1+1 W สเตอริโอ
SL7008 วงจรขยายเสียง 2+2 วัตต์ สเตอริโอ
SL7009 วงจรขยายเสียง 14 วัตต์ โมโน
SL8003 วงจรไล่หนูและแมลงสาบ
SL8007 วงจรปรับความสว่าง
SL8011 เครื่องแข่งขันเกมตอบปัญหา
4 ผู้เล่น (เสียงดนตรี + ลำโพง)
SL8012 วงจรสร้างเสียงอุลตร้าโซนิกสำหรับสุนัข
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     
    ชุดคิท วิทยาศาสตร์
  CK1001 ชุดเรียนรู้การทำ พิมเสนน้ำสูตร 1
CK3001 ชุดเรียนรู้การทำ สบู่แฟนซีผลไม้กลิ่นส้ม
CK3002 ชุดเรียนรู้การทำ สบู่สมุนไพรขมิ้นชัน
CK3003 ชุดเรียนรู้การทำ สบู่เหลวล้างมือ
CK3004 ชุดเรียนรู้การทำ เจลล้างมือ
CK5001 ชุดเรียนรู้การทำ น้ำยาซักผ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
     
ชุดคิทเสียงสัตว์ ต่างๆ
ชิปเสียง Happy Birth Day และ ชิปเสียง Merry Christmas

IS1001
ชุดคิทเสียงสุนัข
IS1002
ชุดคิทเสียงแมว


IS1003
ชุดคิทเสียงวัว
IS1004
ชุดคิทเสียงนกIS1005
ชุดคิดเสียงไก่
IS1006
ชุดคิทเสียงช้าง
   


IS1007
ชุดคิทเสียงไดโนเสาร์
 IS2001
ชิปเสียง Merry Christmas
   


IS2001
ชิปเสียง Happy Birth Day
   
 
 
 
 กลุ่มสินค้า หนังสือ

หนังสือ เรียนรู้ไมโครคอน
โทรลเลอร์ ARM 7
หนังสือรวมวงจรน่า
สร้าง น่าลอง
หนังสือ สร้างหุ่นยนต์
ได้ง่ายๆสไตล์คุณ
ออกแบบและจำลอง
การทำงานของ
วงจรด้วย Proteus
หนังสือ เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์
MCS-51 ด้วยภาษา C
พร้อมโครงงาน
หนังสือ เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์
และการใช้งาน
           
หนังสือ เซียนเครื่องเสียง
หนังสือ สร้างหุ่นยนต์
จากวัสดุเหลือใช้
หนังสือ Electronic Learning by doing
หนังสือ เรียนรู้การออกแบบ
วงจรDIGTAL
และประยุกต์ใช้งาน
หนังสือ
เรียนรู้ไฟฟ้าสื่อสาร
หนังสือ เรียนรู้การใช้งาน
OrCAD :
PSpice&PCB
Design
           
หนังสือ ออกแบบลายวงจร
พิมพ์ด้วย Protel
99SE
หนังสือ เรียนรู้การใช้งาน
Protel DXP
Altium Designer 6
หนังสือ การออกแบบ
ลายวงจรพิมพ์ด้วย
โปรแกรม ProtelDXP
หนังสือ การอออกแบบ
ลายวงจรพิมพ์ด้วย
โปรแกรม EAGLE
หนังสือ PIC
Microcontroller
ด้วยภาษา C
หนังสือ เรียนรู้
การสร้าง หุ่นยนต์
หนังสือ Digital
Learning by Doing
หนังสือ Easy Electronics 1
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ
ด้วยทฤษฎีและการทดลอง
       
           
           
กลุ่มสินค้า หนังสือ พร้อมชุดทดลอง

หนังสือBuid Your Own Robot
สร้างหุ่นยนต์ ได้ง่ายๆสไตล์คุณ
( พร้อมอุปกรณ์)
หนังสือ สนุกกับแสงและเสียง
หนังสือ สนุกกับการตกผลึก
และการแยกสาร
หนังสือ สนุกกับไฟฟ้า
หนังสือ สนุกกับแม่เหล็ก
หนังสือElectronic
Learning by doing
ฉบับรวมอุปกรณ์
หนังสือ ออกแบบวงจร
DIGITAL
และประยุกต์ใช้งาน
(ฉบับรวมอุปกรณ์)
หนังสือ
Communication
Learning By Doing
หนังสือ 30 in 1
Robot Learning
by Doing
หนังสือ Robot C
Programming for
Beginner การเขียน
โปรแกรม หุ่นยนต์
สำหรับ ผู้เริ่มต้น
หนังสือ Easy Electronic
ฉบับปรับปรุง
หนังสือ PIC
Microcontroller
ด้วยภาษา C
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
หนังสือ Digital
Learning by Doing
ฉบับชุดทดลอง และ
โพโต้บอร์ด
หนังสือ Easy Electronic
ฉบับรวมชุดทดลอง
           
 
             

SL1001
ไฟกระพริบจัมโบ้
LED 2 ดวง

SL1002
ไฟกระพริบ
ต้นคริสต์มาส
SL1003
ไฟกระพริบ
ต้น คริสต์มาส
พร้อมเสียงดนตรี
SL1004
ไฟวิ่งรูปหัวใจ
SL1005
เกมสุ่มตัวเลข
SL1006
หัวใจบอกรัก
SL1007
เปลี่ยนเสียงเป็นแสง
SL1008
ลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์
SL1011
รูเล็ต ฟุตบอลมหาสนุก
SL1014
ไฟกระะพริบหุ่นยนต์
SL1016
ไฟจราจร 4 แยกตั้งเวลาได้
SL2002
เครื่องดนตรีออร์แกน
13 คีย์
SL2003
ระนาดอิเล็กทรอนิกส์
SL2004
ไซเรนยุโรป
SL2005
เสียงปืนอวกาศ
SL3001
เสียงตามสายพร้อม
เสียงดนตรี
SL4003
สวิตช์สัมผัส 2 ปุ่ม
เปิด - ปิด
SL4004
ตัวรับส่งอินฟราเรด
SL4006
ตัดต่อปั๊มน้ำ 2 ระดับ
SL5001
เซนเซอร์สี
SL5003
กันขโมยจักรยาน
SL5008
กันขโมยสารพัดประ
โยชน์หร้อมเสียงไซเรน
SL5010
เตือนภัยแผ่นดินไหว
ด้วยเสียงไซเรน
SL5011
เตือนน้ำล้นด้วย
เสียงดนตรี
SL5013
เตือนฝนตกด้วย
เสียงบัซเซอร์
SL5014
เตือนรำน้ำต้นไม้ด้วย
แสงไฟกระพริบ
SL5016
เครื่องเตือนน้ำร้อน
SL5020
เครื่องตรวจจับโลหะ
SL5021
วงจรตรวจจับวัตถุ
ต้องสงสัย
SL6001
ขยายเสียงโทรโข่ง
SL6002
เครื่องดักฟัง
SL6003
เครื่องช่วยฟัง
SL6004
เครื่องดักฟังโทรศัพท
SL7002
วิทยุพลัง
แสงอาทิตย์
SL7003
วิทยุ AM
ปรับระดับเสียงได้
SL7004
วิทยุ FM
ปรับระดับเสียงได้
SL7005
ไมค์ลอยคุณภาพสูง
SL8001
วงจรไล่ยุง
SL8002
วงจรไล่แมลงและ
สัตว์ต่างๆ
SL8005
วงจรวัดระดับความเค็ม
ในของเหลว
SL8006
เครื่องตรวจสอบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
SL8008
หุ่นยนต์เดินตามเสียง
SL8009
หุ่นยนต์ดุ๊กดิ๊ก
วิ่งตามแสง
SL8010
หุ่นยนต์เดินตามเส้น
และหลบหลีกเงามืด
แบบ 2 in 1

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500 Fax 02-1568389
HolyNet Free Counter eXTReMe Tracker