หนังสือคัมภีร์ออกแบบวงจร IC
   (
ISBN 978-616-7241-10-4)

รวมทฤษฎี หลักการทำงานและการออกแบบวงจร
IC ยอดนิยมและที่น่าสนใจไว้มากมาย ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่ IC พื้นฐานจนถึง IC ประยุกต์
ที่ใช้งานทั่วไปและมีจำหน่ายจริงในตลาดเมืองไทย
โดยจะกล่าวถึงขาใช้งานของ IC คุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าวงจรใช้งานพื้นฐาน สมการคำนวณพร้อม
ตัวอย่างการคำนวณ ตัวอย่างวงจรและรวมโครงงาน
ประยุกต์ในการออกแบบถึง 30 วงจร

เนื้อหาภายใน
บทที่ 1 ออปแอมป์
-คุณสมบัติของออปแอมป์และออปแอมป์เบอร์ต่างๆ
-วงจรใช้งานวงจรพื้นฐานของออปแอมป์ 16 วงจร และอื่นๆ

บทที่ 2 ไอซีเรกูเลเตอร์
-การออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันไฟบวกคงที่ด้วยไอซี 78XX , 78LXX,278RXX,LM323
-การออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันไฟลบคงที่ด้วยไอซี 79XX และ 79LXX
-การออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันไฟบวกปรับค่าด้วยไอซี LM317,L200,LM338,TL783
-การประยุกต์ใช้งานอื่นๆ ของไอซีรักษาระดับแรงดัน

บทที่3 ไอซีดิจิตอล
-การออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยไอซี CMOS และ TTL
-การออกแบบวงจรไอซีเกตพื้นฐาน , ฟลิปฟลอป,วงจรหารความถี่,วงจรนับเลข
,วงจรถอดรหัสและอื่นๆ

บทที่ 4 ไอซีตั้งเวลา
- คุณสมบัติพื้นฐานและการออกแบบวงจรด้วยไอซี 555 และ 556

บทที่ 5 ไอซีควบคุมแอลอีดี
- การออกแบบแสดงผล LED ด้วยไอซี LM3914
- การออกแบบแสดงผล LED ด้วยไอซี LM3915

บทที่ 6 ไอซีเสียงเพลง
-คุณสมบัติทางไฟฟ้าและวงจรใช้งานไอซีตระกูล 66TXX

บทที่ 7 ไอซีขยายเสียง
-คุณสมบัตืและการออกแบบวงจรใช้งานของไอซีขยายเสียง LM386 , BA5406 ,LM1875
,TDA1557,TDA2822
TEA2025,MC34119,TDA7499,TDA7294,LM3886 ,TDA2005,TDA2009
,TDA2030,TDA2040
-การใช้งานไอซีขยายเสียงแบบไฟเลี้ยงคู่และไฟเลี้ยงเดี่ยว

รวมวงจรประยุกต์ในการออกแบบ

     ราคา 175   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389