หนังสือ เรียนรู้การใช้งาน LTspice
(
ISBN 978-616-7241-39-5)
 

 
ศึกษาการใช้งานโปรแกรม LTspice เพื่อสร้าง
และจำลองการทำงานของวงจรไฟฟหรือวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะปูพื้นฐานการใช้งานและ
เทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม อดแทรกตัวอย่าง
การจำลองในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
ขั้นเป้นตอนละเอียดและเข้าใจง่าย

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 เริ่อมต้นการใช้งานโปรแกรม LTspice
บทที่ 2 เรียนรู้เทคนิคและเครืองมือในการ
สร้างวงจรไฟฟ้า
บทที่ 3 จำลองการทำงานด้วย LTspice
บทที่ 4 ตัวอย่างการจำลองการทำงานวงจรต่างๆ
4.1 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
4.2 วงจรขยายสัญญาณ
4.3 วงจรเรียงกระแส
4.4 วงจรมัลติไวเบอร์เตอร์
4.5 วงจรออปแอมป์ในแบบต่างๆ
4.6 วงจรออสซิเรเตอร์
บทที่ 5 การพิมพ์วงจรไฟฟ้า     ราคา 110   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389