เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษา C พร้อมโครงงาน
  (
ISBN 978-616-724-132-6)
 


 

ปกเก่า
เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
ด้วยภาษา C พร้อมโครงงาน + CD-ROM
(ISBN 978-616-724-100-5)

 
  

ในปัจจุบันไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เข้ามามี
บทบาทต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันแทบทุกประเภท
รวมทั้ง ปัจจุบันไมโคร คอนโทรลเลอร์ได้ถูก
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
มายและ พัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยทำให้
การเรียนรู้ เกี่ยวกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์
์เป็นเรื่องที่ไม่ ่ไกลตัวอีกต่อไป

MCS-51 ถือว่าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูลหนึ่งที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจ
ที่จะศึกษา เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน
ไมโครคอนโทรลเลอร์หนังสือเล่มนี้จึงเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลอยู่บ้างแล้วและ
สนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยหนังสือเล่มนี้จะ
สอนการเขียนโปรแกรมไมโครลคอน
โทรเลอร์MCS-51ด้วยภาษา C โดยใช้
โปรแกรม Keil uVision 3 รวมทั้งยังสอน
การจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรล
เลอร์ด้วยโปรแกรม Proteusอีกด้วยซึ่ง
ตรงนี้จะช่วยให้การฝึกเขียนโปรแกรมบน
ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถทำได้ง่าย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

นื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 ผังงานและการพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 3 ภาษา C กับไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 4 การใช้งานโปรแกรม Keil uVision 3
บทที่ 5 การสร้างชิ้นงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
์ MCS-51
บทที่ 6 การจำลองการทำงานด้วย Proteus
บทที่ 7 การเขียนโปรแกรม MCS-51
เพื่อติดต่ออุปกรณ์ภายนอก
บทที่ 8 การใช้งานไทม์เมอร์/เคาน์เตอร์ อินเตอร์รัพต์
และพอร์ตอนุกรม
บทที่ 9 โครงงานประยุกต์ MCS-51
     ราคา 295   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389