หนังสือ เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MSP430 ด้วยภาษา C
(
ISBN 978-616-7241-23-4)
 

 
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
MSP430 จากค่ายเทคซัสอินสตรููเมนต
์ ด้วยภาษา C ซึ่งจะปูพื้นฐานเริ่มต้นสอดแทรกกับ
ตัวอย่างและโครงงานที่น่าสนใจมากถึง 25 โครงงาน
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ แถมท้ายด้วยโครงงาน
เสริมในภาคผนวก อีกด้วย

เนื้อหาภายในหนังสือ
# ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MSP430
# บอร์ด MSP430LaunchPad
# การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
# การตั้งค่าเริ่มต้นและการควบคุมสัญญาณอินพุต
และเอาต์พุต
# การอ่านค่า Analog to Digital
# การโปรแกรม Interrupt และ Timer
# การโปรแกรมสื่อสารแบบอนุกรม
# การโปรแกรมควบคุมหน้าจอแสดงผลแบบ
LCD โมดูล
# รวมตัวอย่างโครงงานที่น่าสนใจ 25 โครงงาน
# ภาคผนวกเพิ่มเติมโครงงานประยุกต์


     ราคา 270   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389