หนังสือ เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วยภาษา Basic
   (
ISBN 978-616-7241-13-5 )
 


เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
ดัวยภาษาBasic โดยใช้คอมไพเลอร์
PIC Basic Pro และจำลองการทำงานของวงจร
ด้วยโปรแกรม Proteus ทั้งนี้จะปูพื้นฐานหลักการ
เขียนโปรแกรมพร้อมตัวอย่างเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ
นอกจากนี้ยังรวมตัวอย่างการใช้งานจริงในการ
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และรวมตัวอย่างโครงงาน
ประยุกต์มากกว่า 20 โครงงานอีกด้วย

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
# ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC พื้นฐาน
# ขั้นตอนการสร้างโครงงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
# การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Basic
# การจำลองการทำงานของวงจรด้วย Proteus
# การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
LED , สวิตช์ , 7-segment , LCD , Dot Matrix
มอเตอร์ และ เซนเซอร์ เป็นต้น
# รวม 20 โครงงานที่น่าสนใจ

โครงงานทั่วไป

โครงงานที่ 1 เครื่องนับจำนวน 2 หลัก
โครงงานที่ 2 ไฟจราจร 4 แยก พร้อมตัวเลขนับ
ถอยหลัง
โครงงานที่ 3 ไฟจราจรคนเดินข้ามถนนพร้อมตัวเลข
นับถอยหลัง
โครงงานที่ 4 บอร์ดโฆษณาไฟวิ่ง
โครงงานที่ 5 นาฬิกาดิจิตอล
โครงงานที่ 6 นาฬิกาจับเวลา
โครงงานที่ 7 เครื่องตั้งเวลา
โครงงานที่ 8 เปิดไฟกลางคืนอัตโนมัติ
โครงงานที่ 9 เครื่องรดน้ำต้นไม้ยามเช้าอัตโนมัติ
โครงงานที่ 10 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล
โครงงานที่ 11 ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ 0.0-5.0V
โครงงานที่ 12 กุญแจรหัสอิเล็กทรอนิกส์
โครงงานที่ 13 ลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์
โครงงานที่ 14 เกมตีหนูู

โครงงานหุ่นยนต์

โครงงานที่ 15 หุ่นยนต์เดินตามเส้น
โครงงานที่ 16 หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีขาวพื้นดำ
โครงงานที่ 17 หุ่นยนต์ส่งเอกสาร
โครงงานที่ 18 หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
โครงงานที่ 19 หุ่นยนต์ฝ่าเขาวงกต
โครงงานที่ 20 หุ่นยนต์ไต่ขอบโต๊ะ


     ราคา 285   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389