หนังสือ PIC Microcontroller in C
   (
ISBN 978-616-7241-16-6)
 

อุปกรณ์ที่มีกับหนังสือ
CD
สู่โลกการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
ด้วยภาษา C โดยใช้ PIC16F627A-I/P
เป็นตัวอย่างในการสร้างโครงงานและการเขียน
โปรแกรม พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบการทดลองและ
เครื่องโปรแกรม PIC ผ่านพอร์ต USB ซึ่งสามารถ
โปรแกรมไอซี PIC มากกว่า 100 เบอร์ ทำให้สามารถ
เรียนรู้ได้ทันทีไม่เสียเวลาและสามารถต่อยอดความรู้
โดยนำบอร์ดโปรแกรมไปใช้กับไอซี PIC เบอร์อื่นๆ
เพื่อสร้างโครงงานใหม่ๆ ได้ด้วย

เนื้อหาภายในประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
การเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมควบคุม LED
การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์
การเขียนโปรแกรมอ่านค่าการหมุน
การเขียนโปรแกรมแสดงผลบนตัวเลข
การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจากเซนเซอร์แสง
การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจากเซนเซอร์อุณหภูมิ
การเขียนโปรแกรมกำเนิดความถี่เสียง
รวมโครงงานที่น่าสนใจ 20 โครงงานดังนี้

โครงงาน

โครงงานที่ 1เสียงเตือนกันขโมย
โครงงานที่ 2 เครื่องเตือนน้ำล้น
โครงงานที่ 3 สวิตช์รหัส
โครงงานที่ 4 เครื่องตั้งเวลา
โครงงานที่ 5 เครื่องสุ่มตัวเลข 0-9
โครงงานที่ 6 ไฟวิ่งปรับความเร็วได้
โครงงานที่ 7 เครื่องเตือนไฟใหม้
โครงงานที่ 8 เสียงปลุกยามเช้า
โครงงานที่ 9 เครื่องเตือนไฟใหม้
โครงงานที่ 10 เครื่องทดสอบความไว
โครงงานที่ 11 เครื่องทดสอบสมาธิ
โครงงานที่ 12 กล่องดนตรี
โครงงานที่ 13 เครื่องสุ่มตัวเลข
โครงงานที่ 14 เครื่องนับจำนวน
โครงงานที่ 15 รูเล็ต 8 ดวง
โครงงานที่ 16 พัดลมระบายอากาศ
โครงงานที่ 17 ลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์
โครงวงานที่ 18 ไซเรน 2 เสียง
โครงงานที่ 19 เครื่องรดน้ำต้นไม้
โครงงานที่ 20 เครื่องตัดต่อปั้มน้ำ 2 ระดับ

ภาคผนวก รวมข้อมูลการสร้างบอร์ดโปรแกรมและ
สาระน่ารู้อื่นๆ

     ราคา 1285   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389