หนังสือ เรียนรู้การใช้งาน Protel DXP Altium Designer 6
   (
ISBN 978-974-04-2040-8)
 

หนังสือ เรียนรู้การใช้งาน Protel DXP Altium
Designer 6เป็นหนังสือที่ใช้เรียนรู้การออกแบบ
ลายวงจรพิมพ์ สามารถออกแบบลายวงจรพิมพ์ได้
อย่างง่ายดายด้วยสุดยอดโปรแกรมออกแบบลาย
วงจรพิมพ์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในโลก สามารถ
เรียนรู้ขั้นตอน การออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นจน
สามารถใช้ได้งานได้จริงแบบ Step by Step
ภายในเล่มอธิบายขั้นตอนการออกแบบ
เครื่องมือใช้งาน พร้อมตัวอย่างการออก
แบบอย่างละเอียดเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอย่าง
แท้จริง

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ

- เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Altium Designer 6
- เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการออกแบบ
     วงจรไฟฟ้า
- การออกแบบวงจรไฟฟ้า
- การใช้ Altium Designer 6 จำลองการทำงาน
    ของวงจร
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลายวงจรพิมพ์
- หลักการพื้นฐานในการออกแบบลายวงจรพิมพ์
- การออกแบบลายวงจรพิมพ์
- การออกแบบวงจร FPGA เบื้องต้น
- การพิมพ์งานลายวงจรพิมพ์
- การทำไฟล์เนกาทีฟใน Altium Designer 6
- การแปลงไฟล์ Altium Designer 6
- การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ด้วยตนเอง

     ราคา 199   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389