เออกแบบและจำลองการทำงานของวงจรด้วย Proteus
  (
ISBN 978-616-724-101-2 )
 


 



  หนังสือเล่มนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรแกรม Proteus ซึ่งเป็นสุดยอดโปรแกรม
ออกแบบและจำลองการทำงานของวงจรไฟฟ้า
โดยเฉพาะวงจรที่เป็นดิจิตอลไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูลต่างๆ อาทิ PIC, MCS-51 และ AVR
เป็นต้น แถมยังสามารถออกแบบลายวงจรพิมพ์
ได้อีกด้วย ซึ่งเนื้อหาของหนังสือจะอธิบายตั้งแต่
พื้นฐานต่างๆจนสามารถสร้างและจำลองวงจรของ
ตนเองได้

นื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน Proteus
บทที่ 2 วิธีการใช้งานและเทคนิคเบื้องต้นการสร้าง
วงจรไฟฟ้า
บทที่ 3 ตัวอย่างการสร้างวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
บทที่ 4 การจำลองการทำงานของวงจรไฟฟ้า
- การใช้งานเครื่องมือวัดและการกำหนดค่า
- ตัวอย่างการจำลองวงจรอนาล็อกและดิจิตอล
การจำลองวงจรไฟกระพริบดวงเดียว
การจำลองการทำงานวงจรเครื่องขยายเสียงขนาดจิ๋ว
การจำลองวงจรนับ 0-9 ด้วยไอซีดิจิตอล
- ตัวอย่างการจำลองวงจรดิจิตอลไมโครคอนโทรลเลอร์
อาทิ PIC, MCS-51 และ AVR
จำลองการทำงานวงจรไฟวิ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล PIC เบอร์16 F627A
จำลองการทำงานวงจรนับด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล MCS-51
จำลองการทำงานแสดงอักษรบนจอ LCD
การจำลองการควบคุม DC มอเตอร์ด้วย PIC16F628A
จำลองการทำงานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR
บทที่ 5 เริ่มต้นสร้างลายวงจรพิมพ์
บทที่ 6 ตัวอย่างการสร้างลายวงจรพิมพ์
- การสร้างลายทองแดงชนิดหน้าเดียว
- การสร้างลายทองแดงชนิดสองหน้า
- การสร้างลายทองแดงชนิดเซอร์เฟสเมาส์
บทที่ 7 การพิมพ์ลายทองแดง
บทที่ 8 การสร้างภาพ 3 มิติ



     ราคา 185   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389