หนังสือ เซียนเครื่องเสียง   (
ISBN 978-974-592-914-2 )
 


บทที่ 3 รวมโครงงานเครื่องเสียง
โครงงานที่ 1 เพาเวอร์แอมป์ 1 W OTL
โครงงานที่ 2 เพาเวอร์แอมป์ 3 W OTL
โครงงานที่ 3 เพาเวอร์แอมป์ 5 W OTL
โครงงานที่ 4 เพาเวอร์แอมป์ 10 W OCL
โครงงานที่ 5 เพาเวอร์แอมป์ 20 W OCL
โครงงานที่ 6 เพาเวอร์แอมป์ 30 W OTL
โครงงานที่ 7 เพาเวอร์แอมป์ 50 W OCL
เกร็ดความรู้เรื่องไอซีเร็กกูเลเตอร์
โครงงานที่ 8 เพาเวอร์ซัพพลายไฟ +/- 5V
โครงงานที่ 9 เพาเวอร์ซัพพลาย +/- 9V
โครงงานที่ 10 เพาเวอร์ซัพพลาย +/- 12V
โครงงานที่ 11 เพาเวอร์ซัพพลายปรับค่าได้ 30V
โครงงานที่ 12 เพาเวอร์ซัพพลายปรับค่าได้
+/-30V
โครงงานที่ 13 วียูมิเตอร์ LED 10 ดวง
โครงงานที่ 14 วียูมิเตอร์ LED 20 ดวง
โครงงานที่ 15 อีควอไลเซอร์ 5 ความถี่
โครงงานที่ 16 อีควอไลเซอร์ 10 ความถี่
โครงงานที่ 17 โทนคอนโทรล
โครงงานที่ 18 การใช้เครื่องเล่น MP3 หรือโทรศัพท์มือถือกับเครื่องขยายเสียง
โครงงานที่ 19 ปรีแอมป์
โครงงานที่ 20 ปรีไมค์
เทคนิคการระบายความร้อน
รายการอุปกรณ์การทดลองบน
โปรโตบอร์ดที่ใช้
ในหนังสือเซียนเครื่องเสียงสนุกกับการเรียนรู้เรื่องเครื่องเสียง ตั้งแต่พื้นฐาน
จนสามารถสร้างเป็นโครงงานชั้นเซียนได้
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องเครื่องเสียง
ทุกระดับโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับ
เครื่องเสียงพร้อมการทดลองประกอบอย่าง
ละเอียดเข้าใจง่าย ตลอดจนรวม
โครงงานที่น่าสนใจมากถึง 20 โครงงาน
และทุกๆ โครงงานจะมีลายวงจรพิมพ์เพื่อนำ
ไปสร้างเป็นชิ้นงานได้

 

นื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปของเครื่องขยายเสียง
1.1 เครื่องขยายเสียงคืออะไร
1.2 ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเสียง
1.3 คลาสต่างๆ ของเครื่องเสียง
1.4 ชนิดของเครื่องขยายเสียง
1.5 วงจรอินทิเกรเตอร์

บทที่ 2 วงจรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเสียง
2.1 ยูวีมิเตอร์
2.2 เพาเวอร์ซัพพลาย
2.3 อีควอไลเซอร์
2.4 ปรีแอมป์
2.5 ไมโครโฟน ปรีแอมป์
2.6 โทนคอนโทรล
2.7 บูสเบส
2.8 ลำโพง
2.9 ไมโครโฟน
2.10 คอมพิวเตอร์กับเครื่องขยายเสียง
2.10.1 โปรแกรมคาราโอเกะ
2.10.2 โปรแกรมฟังเพลงต่างๆ
2.10.3 ชนิดของไฟล์เสียง
2.11 การเลือกซื้อเครื่องเสียง
2.11.1 ประเภทของเครื่องเสียง
2.11.2 สเปคหรือคุณสมบัติเฉพาะของเครื่อง
2.11.3 ความหมายของคุณสมบัติที่ระบุมา
กับเครื่อง
2.11.4 องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องเสียง     ราคา 155   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389