หนังสือ เรียนรู้ไฟฟ้าสื่อสาร   (
ISBN 978-974-10-9762-3)
 


ในโลกปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการติดต่อสื่อสาร
กันในวงกว้าง มากขึ้น ส่งผลให้วงการไฟฟ้าสื่อสาร
มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคแรกที่ใช้
รหัสมอร์สและวิทยุแร่มาจนถึงปัจจุบันที่มี
การสื่อสารกันอย่างหลากหลายเช่นการสื่อสารทาง
สาย การสื่อสาร ผ่านคลื่นวิทยุ (เครื่องรับเครื่องส่งวิทยุ)
การสื่อสาร ทางแสง การสื่อสาร ผ่านเส้นใยแก้วนำแสง
และการสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น

หนังสือเรียนรู้ไฟฟ้าสื่อสาร เล่มนี้จะอธิบายถึงหลักการ
ไฟฟ้าสื่อสาร ในเรื่องต่าง ๆ พร้อมการทดลองประกอบ
ทฤษฎีถึง 20 การทดลอง ซึ่งอธิบายด้วยเนื้อหาที่เข้าใจ
ง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น 

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ

วิวัฒนาการและชนิดของการสื่อสาร
- การทดลองเรื่อง รหัสมอร์ส
- การทดลองเรื่อง การสื่อสารทางเดียว
- การทดลองเรื่อง การสื่อสารสองทางเต็มรูปแบบ
- การทดลองเรื่อง การสื่อสารสองทางครึ่งรูปแบบ

การสื่อสารทางสาย (Wired)
ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ไมโครเวฟ
การสื่อสารผ่านดาวเทียม

การสื่อสารทางแสง
- การทดลองเรื่อง ตัวส่งด้วยแสงพื้นฐาน
- การทดลองเรื่องตัวรับสัญญาณแสงแบบแสดง ผลด้วยเสียง ดนตรีออกทางหูฟัง
- การทดลองเรื่อง ตัวส่งสัญญาณแสงแบบต่อเนื่อง
- การทดลองเรื่อง ตัวส่งสัญญาณแสงแบบต่อเนื่อง
- การทดลองเรื่อง ตัวส่งสัญญาณแสงที่ใช้เสียงใน
การควบคุม

การสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสง
- การทดลองเรื่อง ใยแก้วนำแสง
- การทดลองเรื่อง การสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสงแสดง
ผลด้วย LED
- การทดลองเรื่อง การสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสงแสดง
ผลด้วยเสียงดนตรี
- การทดลองเรื่อง การรับส่งสัญญาณเสียงผ่านเส้น
ใยแก้วนำแสง

การสื่อสารทางวิทยุ
- การทดลองเรื่อง วิทยุแร่
- การทดลองเรื่อง วิทยุแน่ที่มีวงจรขยายสียง
- การทดลองเรื่อง เครื่องรับวิทยุ AM โดยใช้ไอซี
- การทดลองเรื่อง เครื่องรับวิทยุ AM ปรับระดับ
เสียงได้
- การทดลองเรื่อง เครื่องรับวิทยุ FM โดยใช้ไอซ
ีเบอร์ TDA7088 แสดงผลทางหูฟัง
- การทดลองเรื่อง เครื่องส่งวิทยุ AM เบื้องต้น
- การทดลองเรื่อง เครื่องส่งวิทยุ AM โดยใช้สัญญาณ
เสียงจากเครื่องเล่น MP3
- การทดลองเรื่อง เครื่องส่งวิทยุ FM เบื้องต้น

โทรศัพท์
การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และ
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต     ราคา 295   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389