หนังสือ Digital Learning by Doing (ฉบับรวมอุปกรณ์)
   (ISBN 978-616-724-135-7)
 
 
หนังสือเล่นนี้แถมชุดอุปกรณ์
การทดลองครบทุกการทดลองและ
แผ่นโพรโต้บอร์ด สำหรับทำการ
ทดลอง
 
 

ปกเก่า
หนังสือ Digital Learning by Doing
ฉบับรวมชุดอุปกรณ์และโพรโต้บอร์ด
(ISBN 978-974-9478-27-1)

 
เปิดโลกดิจิตอล สนุกและได้รู้ทฤษฎีขอวงจรอิเล็ก
ทรอนิกส์ด้วยหลักการอธิบายทฤษฎีประกอบกับการ
ทดลองให้เห็นจริงไม่ว่าจะเป็นการทำงานของ เกม
ต่างๆ(แอนด์ ออร์ บัฟเฟอร์ น็อต แนนด์ นอร์ เอ็กซ์คลู
ซีฟ ออร์เอ็กคลูซีฟนอร์) ฟลิบฟลอปต่างๆ วงจร
กำเนิดความถี่ วงจรนับวงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส
วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์และซิฟต์รีจิสเตอร์
เป็นต้นแถมท้าย ด้วยหลักการแปลงสัญญาณดิจิตอล
และอนาล็อก ความแตกต่างระหว่าง ดิจิตอลและ
อนาล็อกระบบตัวเลขที่ ใช้ในดิจิตอล นอกจากนี้
ยังรวมโครงงานดิจิตอลสนุกไม่น่าเบื่อไว้ทดลอง
เพื่อให้เข้าใจทฤษฎียิ่งขึ้นถึง 25 โครงงาน 


เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ

ดิจิตอลพื้นฐาน
เกตพื้นฐานทางดิจิตอล
ฟลิบฟลอป
มัลติไวเบรเตอร์หรือวงจรกำเนิดความถี่
วงจรนับ วงจรหาร
วงจรเข้ารหัส และวงจรถอดรหัส
ซิฟต์รีจิสเตอร์
การแปลงสัญญาณดิจิตอลและอนาล็อก

รวมสุดยอดโครงงานดิจิตอลที่น่าทดลอง
วงจรดิจิตอลไฟกระพริบ LED 1 ดวง และ 2 ดวง
วงจรลอจิกโพรบ
วงจรแสดงสถานะ Hight และ Low ด้วยเซเว่น
  เซกเมนต์
วงจรดิจิตอลสวิตช์สัมผัส
วงจรเกมตัดสินใจ yes/no
เกมหัวก้อย พาเพลิน
เกม หัว กลาง ก้อย แสนสนุก
กดก่อนได้ตอบก่อนแบบ 2 ผู้เล่น
และโครงงานอื่นๆที่น่าสนใจ...

     ราคา 650   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389