หนังสือ Electronic Learning by doing ฉบับรวมอุปกรณ์
  (
ISBN 978-974-1013-14-2)
 


มีอุปกรณ์สำหรับทดลองครบชุด
 รวมหลักการน่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่าง ๆเอาไว้อย่างมากมาย โดยมีการทดลอง
ประกอบความเข้าใจ และในเล่มนี้ยังมีโครงงาน
ต่างๆ มากถึง 65 โครงงานพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
อาทิ โปรโตบอร์ดขนาดใหญ่ มอเตอร์ รีเลย์
เซเว่นเซกเมนต์ ลำโพง รางถ่าน และอื่น ๆ
อีกมากมาย

มีอุปกรณ์สำหรับทดลองครบชุด  

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
# เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น
# ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ
ความต้านทาน
# การต่อวงจรด้วยแผ่นโปรโตบอร์ด
# วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการทดลอง
คุณสมบัติของอุปกรณ์
# ความแตกต่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ
แอกทีฟและแบบพาสซีฟ
# ทฤษฎีพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
# การคำนวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ทฤษฎีต่างๆ
พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
# การใช้คู่มืออุปกรณ์และการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
# การใช้หนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ ECG และ
Datasheet
# ไอซี UM3561 ตัวกำเนิดเสียง 4 เสียง
# เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
# การวัดค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้า ในวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ โดยใช้เครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์


รวมโครงงานที่น่าสนใจกว่า 65 โครงงาน เช่น
@ โครงงานเสียงอิเล็กทรอนิกส์
@ โครงงานให้แสงสว่างด้วยมือสัมผัส
@ โครงงานเสียงเครื่องยิงลูกระเบิด
@ โครงงานหลอดไฟควบคุมด้วยเสียง
@ โครงงานกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
@ โครงงานเครื่องบอกความชื้น
@ โครงงานเสียงไซเรนรถตำรวจและเสียงไซเรน
รถพยาบาลพร้อมแสง
@ โครงงานไซเรน4 เสียงแสนสนุก
@ โครงงานเครื่องขยายเสียงอย่างง่าย
@ โครงงานการทดสอบสื่อทางไฟฟ้า
@ โครงงานเครื่องแยกสีขาวและดำ
@ โครงงานควบคุมมอเตอร์ด้วยเสียง
และอื่น ๆ อีกมากมาย

     ราคา 775   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389