หนังสือ PIC Microcontroller Learning By Doing ด้วยภาษา C
 ฉบับรวมเครื่องโปรแกรมและอุปกรณ์ครบชุด
(ISBN 978-974-8817-43-9)

  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
ตั้งแต่เริ่มตนจนสร้าง เป็นโครงงานได้เพิ่มเติม
ประสบการณ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิติตอลสู่การ
เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์
PIC16F627A ด้วยภาษา C พร้อมเครื่อง
โปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบการทดลอง
ครบชุด สามารถเรียนรู้และประกอบได้ทันที
(เฉพาะฉบับรวมเครื่องโปรแกรมและอุปกรณ์
ครบชุด )มากด้วยเนื้อหาและความร้ทั้งทฤษฏี
และปฎิบัติ และคุณจะรู้ว่าการเขียน โปรแกรมจะ
ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


เนื้อหาภายในประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
-การเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์
-การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C เบื้องต้น
-การทดลองเรียนรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับไมโครคอน
โทรลเลอร์
-การเขียนโปรแกรมควบคุม LED
-การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์
-การเขียนโปรแกรมอ่านค่าการหมุน
-การเขียนโปรแกรมแสดงผลแบบตัวเลข
-การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจากเซ็นเซอร์แสง
-การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
-การเขียนโปรแกรมกำเนิดความถี่เสียง

-รวม 20 โครงงานที่น่าสนใจ ดังนี้เคื่องโปรแกรมและชุดอุปกรณ์ครบชุด
** แถม ฟรี CD ROM Mikro C (รุ่นทดลอง)+Source Code

ตัวอย่างเนื้องหาภายในหนังสือเล่มนี้
การทดลองที่ 5-2 โปรแกรมไฟกระพริบ
LED 2 ดวง

โครงงานที่ 1 เสียงเตือนกันขโมย
โครงงานน่าสนใจมากมาย
โครงงานที่ 1 เสียงเตือนกันขโมย
โครงงานที่ 2 เสียงเตือนน้ำล้น
โครงงานที่ 3 สวิตช์รหัส
โครงงานที่ 4 เครื่องต้งเวลา
โครงงานที่ 5 เครื่องสุ่มตัวเลข 0-9
โครงงานที่ 6 ไฟวิ่งปรับความเร็วได้
โครงงานที่ 7 เครื่องเตือนไฟใหม้
โครงงานที่ 8 เสียงปลุกยามเช้า
โครงงานที่ 9 เครื่องเตือนไฟดับ
โครงงานที่ 10 เครื่องทดสอบความไว
โครงงานที่ 11 เครื่องทดสอบสมาธิ
โครงงานที่ 12 กล่องดนตรี
โครงงานที่ 13 เครื่องสุ่มตัวเลข
โครงงานที่ 14 เครื่องนับจำนวน
โครงงานที่ 15 รูเล็ต 8 ดวง
โครงงานที่ 16 พัดลมระบายความร้อน
โครงงานที่ 17 ลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์
โครงงานที่ 18 ไซเรน 2 เสียง
โครงงานที่ 19 เครื่องเตือนรดน้ำต้นไม้
โครงงานที่ 20 เครื่องตัดต่อปั๊มน้ำ 2 ระดับ

         
ราคา 895 บาท
การสั่งซื้อสินค้า

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389