หนังสือ การออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย Protel DXP
(ISBN 978-974-6191-67-8 )
 
 
การออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรม
Protel DXPเป็นหนังสือที่สอนหลักการออกแบบ
ลายวงจรพิมพ์เพื่อนำไปสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ใน
งานทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งทีมงานได้นำประสบการณ์ในการ
ออกแบบงานโปรเจ็ค งานทาง อุตสาหกรรม
และชุดคิท I-Style มาอธิบายอย่างเข้าใจตาม
ความต้องการของผู้ออกแบบ
 
เรียนรู้ / ตัวอย่างวงจร
การใช้ Protel DXP
ออกแบบลายวงจร
การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์

บทที่ 1 เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Protel DXP
บทที่ 2 เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการออก
            แบบวงจรไฟฟ้า
บทที่ 3 การออกแบบวงจรไฟฟ้า
บทที่ 4 การใช้ Protel DXP จำลองการทำงาน
            ของวงจร
บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลายวงจรพิมพ์
บทที่ 6 หลักการพื้นฐานในการออกแบบลาย
           วงจรพิมพ์
บทที่ 7 การออกแบบลายวงจรพิมพ์
บทที่ 8 การออกแบบวงจร FPGA เบื้องต้น
บทที่ 9 การพิมพ์งานลายวงจรพิมพ์
บทที่ 10 การทำไฟล์เนกาทีพใน Protel DXP
บทที่ 11 การแปลงไฟล์ Protel DXP
บทที่ 12 การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)
ด้วยตนเอง
     ราคา 255   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389