หนังสือ เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ Step by Step  (ISBN 9789746191685)
 
   
   บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์
   บทที่ 2 องค์ประกอบของหุ่นยนต์
   บทที่ 3 แนวคิดการออกแบบหุ่นยนต์
   บทที่ 4 สร้างหุ่นยนต์จิ๋ววิ่งตามเส้น
   บทที่ 5 สร้างหุ่นยนต์นักสำรวจ
   บทที่ 6 สร้างหุ่นยนต์ขาเดินทำงานด้วยเสียง
   บทที่ 7 การสร้างหุ่นยนต์นักเก็บควบคุมระยะไกล
   บทที่ 8 การสร้างหุ่นยนต์สะกดรอยเดินตามเส้น
   บทที่ 9 แนวการพัฒนาหุ่นยนต์

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ โดยสามารถ
ออกแบบและสร้าง หุ่นยนต์ได้ด้วยตนเองแบบ
ง่ายๆ แม้ว่าผู้อ่านจะมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
ไม่มากก็ตาม ซึ่งภายในเล่มจะบรรจุเนื้อหาเกี่ยว
กับหุ่นยนต์การออกแบบเบื้องต้น และตัวอย่าง
ขั้นตอนการสร้างหุ่นยนต์แบบstep by step
อย่างละเอียดด้วยตัวอย่างการออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์ถึง 5 แบบ ซึ่งแต่ละตัวอย่างได้ผ่านการ
ทดสอบว่าสร้างและทำงานได้จริง 100%ด้วยทีม
งานสมาร์ทเลิร์นนิ่งที่มีประสบการณ์ทางด้าน
การออก แบบหุ่นยนต์ ทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะ
สมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่จะสร้างหุ่นยนต์
ด้วยตัวเอง
 

หุ่นยนต์ที่สามารถสร้างได้ตามหนังสือเล่มนี้
( คลิกที่รูป ดูรูปใหญ่)

หุ่นยนต์จิ๋ววิ่งตามแสง เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ี่ที่สร้างได้ง่ายจากอุปกรณ์น้อยชิ้น สามารถ
วิ่งหาแสงสว่าง หรือวิ่งหาที่มืดได้
หุ่นยนต์นักสำรวจ สามารถหลบหลีกสิ่ง
กีดขวาง เป็นหุ่นยนต์ที่ดัดแปลงจากรถ
ของเล่น สร้างง่าย อาศัยอุปกรณ์อิเล็ก
ทรอนิกส์ไม่กี่ชิ้น
หุ่นยนต์ขาเดินทำงานด้วยเสียง ทำงาน
เมื่อมีเสียงเป็นหุ่นยนต์มีกลไกเดินด้วย
ขาที่ออกแบบให้สร้างได้ง่าย
หุ่นยนต์นักเก็บควบคุมระยะไกล เป็น
หุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยรีโมทมีมือกลใน
การจับสิ่งของ และโครงสร้างออกแบบ
ให้ใช้เศษวัสดุ เช่นกระป๋องมาสร้าง
เป็นหุ่นยนต์
หุ่นยนต์สะกดรอยเดินตามเส้น
เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเดินตามเส้นสีดำ
บนพื้นสีขาวได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรม
สร้างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่กี่ตัว
   
 

     ราคา 225   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389