หนังสือ สนุกกับไฟฟ้า (ISBN 978-974-342-959-0 )
 
แถมฟรี อุปกรณ์ทีใช้ในการทดลอง

การทดลองสนุก อาทิ
การทดสอบฉนวนและตัวนำ
ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าสถิตกับความชื้น
แรงดึงดูดทางไฟฟ้า
ดูดหรือผลัก
คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าปิดและวงจร
ไฟฟ้าเปิด
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม
การทำงาานของตัวต้านทาน
ตัวต้านทานปรับค่าได้ (VR)
ไดโอดน่ารู้
สวิตช์ทำหน้าที่อย่างไร
มอเตอร์ทำงานอย่างไร
พัดลมจำลอง
โคมไฟจำลอง
เครื่องทดสอบสมาธิ
กระปุกออมสิน
เรือใบพัด
รถพลังงานไฟฟ้า
ในหนังสือเล่มนี้ น้องๆจะได้เรียนรู้การกำเนิด
ของไฟฟ้าฉนวน ตัวนำ ไฟฟ้าสถิต การต่อวงจร
แบบต่างๆ การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐานและการสร้างสรรค์ความคิดจากการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะนำเสนอด้วยการทดลอง
ที่สนุกสนานไม่น่าเบื่อด้วยภาพประกอบเป็นขั้นตอน
พร้อมสรุปผลแนบท้ายทำให้น้องๆสามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และจินตนาการ

ใช้ประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เทอมที่ 2 และระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 เทอมที่ 2
สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีของไฟฟ้าในเรื่องต่างๆ

 

เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ
ไฟฟ้าคืออะไร
ไฟฟ้ามาจากไหน
สมบัติของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
ไฟฟ้าสถิต
วงจรไฟฟ้า
ชนิดของกระแสไฟฟ้า
แผนภาพวงจรไฟฟ้าและสัญลักษณ์
การต่อวงจรไฟฟ้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเรา
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย
การประหยัดไฟฟ้า
ประโยชน์ของไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะและการตรวจสอบเบื้องต้น
     ราคา 345   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389