หนังสือ ออกแบบและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วย ELECTRONICS
   WORKBENCH
   (
ISBN 978-616-7241-15-9 )
 


เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ELECTRONICS
WORKBENCH ในการออกแบบและวิเคราะห์์
วงจรไฟฟ้า แบบอนาล็อกและดิจิตอล ก่อนที่จะนำ
ไปต่อทดสอบจริง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะอธิบายตั้งแต่
่พื้นฐานการใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของ
โปรแกรมและเทคนิคต่างๆไว้อย่างครบครัน
พร้อมด้วย ตัวอย่างการสร้างและวิเคราะห์วงจร
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ

รายละเอียดภายในหนังสือ
บทที่ 1 เริ่มต้นเรียนรู้โปรแกรม ELECTRONICS
WORKBENCH

บทที่ 2 เครื่องมือและเทคนิคการสร้างวงจรไฟ้า

บทที่ 3 ตัวอย่างการสร้างวงจรไฟฟ้า
- วงจรอนาล็อก
- วงจรดิจิตอล

บทที่ 4 เรียนรู้การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

บทที่ 5 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
- วงจรไฟกระพริบดวงเดียว
- วงจรนับไบนารี่ 4 บิต
- วงจรไฟกระพริบ LED 2 ดวง
- วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น
- วงจรขยายสัญญาณ
- วงจรไฟวิ่ง LED 7 ดวง

บทที่ 6 การจำลองวงจรไฟฟ้าแบบ 3 มิติ     ราคา 185   บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389