รวม link ระบบ digital / Microcontroller
Microcontroller MC-51 | PIC | 68HC | AVR | BASIC Stamp
Link ต่างประเทศ
 
ระบบ Digital
เรียนรู้ digital ดัวยตัวเอง จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
ตัวเลื่อนข้อมูล (Shift register) จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
วงจรฐานเวลา จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
วงจรหาร จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
การประยุกต์ใช้วงจรRS-FLIPFLOP จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
ระบบตัวเลข จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
การใช้งานไอซี TIMER 555 จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
การใช้ฟลิปฟลอปในวงจรนับ จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
การทดลองวงจรหาร จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
Monostble multivibrator จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
Digital to Analog Converter จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
การเข้ารหัส และ ถอดรหัสด้วยสัญญาณ DTMF จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
เรียนรู้ระบบดิติตอล 1, 2 จาก student.nu.ac.th/electronic
บทเรียน digital
Analog to Digital , Digital to Analog
DSP มหานคร
เรียนรู้การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing) ม.มหานคร
การประมวลผลสัญญาณสำหรับโมเด็ม ADSL ม.มหานคร
การปรับแต่งช่องสัญญาณในระบบสื่อสารไร้สายดิจิตอล ม.มหานคร
การออกแบบระบบ Digital สมัยใหม่ FPGA ม.มหานคร
http://www.bores.com/courses/intro/ DSP ต่างประเทศ
FPGA
 เรียนรู้ FPGA ม.มหานคร
Altera บริษัทผลิต FPGA
Xilinx
Latticesemi
 
ไมโครโปรเซสเซอร์ / คอนโทรลเลอร์
บทเรียนไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น วท.อุบลราชธานี
ไมโครโปรเซสเซอร์ Z80 จาก ภาคอิเล็ก ม.จันทรเกษม
บทเรียนไมโครโปรเซสเซอร์ จาก www.school.net.th
บทเรียนไมโครโปรเซสเซอร์ วท.ฉะเชิงเทรา
e-book ไมโครคอนโทรเลอร์คืออะไร วท.ชลบุร
บทเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี วท.อุบลราชธานี
ระบบ Memory และ I/O สำหรับ Microcontroller(8051) ม.เกษตร
Microcontroller MC-51
MCS-51 จาก adisak51.com มีบทความ โครงงานน่าสนใจ
ไมโครคอมพิวเตอร์ / ไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไร MC-51 จาก adisak51
รวมบคความทางด้าน MC-51 ตั้งแต่เริ่มจนเขียนโปรแกรม จาก adisak51
แนะนำการสร้างโครงงาน จาก adisak51.com
e-book การควบคุม DC มอเตอรโดยวิธีการ PWM โดยการเขียน MC-51 จาก adisak51
ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล 8051 ม.เกษตร
Raisonance (C compiler for Atmel 8051)
Aon_micro ความรู้ทางไมโครMC-51 สมาร์ตการ์ด
Microcontroller PIC
PIC16C5X Microcontroller ม.เกษตร
CCS (C compiler for Microchip PIC)
thaimcu ความรุ้ทั่วไป บทความการใช้งาน PIC
Micro4dev ความรู้ทางไมโคร PIC
 
Microcontroller 68HC
68HC05 Microcontroller ม.เกษตร
68HC11Microcontroller ม.เกษตร
 
AVR
ไมโคร AVR
 
BASIC Stamp
BASIC Stamp
IC thailand design จาก เนคเทค
 
Link ต่างประเทศ
PIC ALL source code
Tech-tools ชุดพัฒนา ชุดทดลอง บอร์ดทดลอง PIC
Microchip Technology ผู้ผลิต IC ไมโครตระกูล PIC
Melabs ชุดพัฒนา ชุดทดลอง บอร์ดทดลอง PIC
http://ustr.net/ ข้อมูลไมโครคอลโทลเลอร์แบบต่างๆ
http://www.sq-1.com/ หนังสือ ไมโครคอลโทลเลอร์ PIC
Doc.ic.ac.uk/~ih/doc/pic/ แหล่งความรู้ PIC16/17
http://www.sq-1.com/ หนังสือ PIC
http://www.ubasics.com/adam/pic/piclinks.shtml PIC Link
http://www.ezl.com/~rsch/ Embedded Microcontrollers
hotkey.net.au งานวิจัย AT89C5131
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/C52EVB/c52.htm C-52 Evaluation Board
http://home.earthlink.net/~tdickens/68hc11/intro.html 68HC11 Information
http://xoomer.alice.it/lorgler/sw-e.htm 68HC11
http://www.embeddedlinks.com/ Link ระบบฝังตัว
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389