หน่วยงานทางด้านเทคโนโลยี
 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท)
กระทรวงเทคโนโลยีสาร สนเทศ และการสื่อสาร (ITC)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
Thai Embedded Systems Association สมาคมสมองกลฝังตัวไทย
Thai Robotics Society (TRS) สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
Institute of FIeld roBOtics FIBO หุ่นยนต์ภาคสนาม
 
 
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389